8 กรกฎาคม 2565 : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยมี รศ.ทญ.ดร.นีรชา สารชวนะกิจ , อ.ทพ.วรฉัตร น้ามังคละกุล , อ.ทญ.ดร.พูนสุข หลิมรักษาสิน , คุณจุฑารัตน์ สินเสริมเมือง และคุณสวรส เดชโชค ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร