5 ตุลาคม 2565 : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักศึกษา และอาจารย์ จากสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 23 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยมี ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร