14 พฤศจิกายน 2565 : นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 21 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 21 จำนวน 64 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยมี คุณอาสา ลัดดาวัลย์ และคุณสวรส เดชโชค ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร