12-19 กุมภาพันธ์ 2561 : Student exchange from Tokyo Medical and Dental University, Japan

นิสิตจาก Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน มาแลกเปลี่ยนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ทญ.ปริม อวยชัย รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ