ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันจะเปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร ได้แก่ ป.บัณฑิตชั้นสูง และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เตรียมตัวให้พร้อม จัดฟัน จุฬา มาแน่!

ปีนี้ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครนิสิต 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

Higher graduate diploma in clinical sciences (International program)

จำนวน 6 คน


2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับ TMDU

Doctor of Philosophy (International Program) Joint Degree Program CU-TMDU

จำนวน 2 คน


โดยจะเปิดรับสมัครและสอบในช่วงต้นปี พ.ศ. 2566

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเตรียมเอกสารการสมัครและติดตามประกาศรวมถึงรายละเอียดการสอบเพิ่มเติมได้ทางเพจ Ortho CU – จัดฟัน จุฬาฯ

หรือติดต่อภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน