หน่วยทันตแพทยศาสตร์ศึกษา ฝ่ายวิชาการ จัดการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “เมื่อต้องดูนิสิตสมัยนี้ โดยอาจารย์สมัยนั้น” โดย นายแพทย์สมรักษ์ สันติเบ็ญจกุล ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2565