ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ ปตท., สถาบันนวัตกรรม ปตท. และบริษัท InnoSpace จำกัด ในการหารือความร่วมมือและการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรม เพื่อสร้างเสริมนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรมร่วมกัน

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย, รศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร และผู้บริหารบริษัท CU Dent Enterprise จำกัด ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ ปตท., สถาบันนวัตกรรม ปตท. และบริษัท InnoSpace จำกัด ในการหารือความร่วมมือและการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรม เพื่อสร้างเสริมนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดนวัตกรรมทางทันตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ สำนักคณบดี ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ