ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ตามลิงค์ด้านล่าง
https://shorturl.at/mrGJK

และขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตอบรับการเข้าฝึกอบรมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกทุกท่าน