คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรใหม่) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรใหม่) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

ทำไมต้องเลือกเรียนหลักสูตรนี้ ?

  • เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายสาขา ตามความต้องการ
  • เป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนในแง่ reskill and upskill ความรู้และทักษะในสาขาต่าง ๆ
  • ระยะเวลาการศึกษา: 1 ปี
  • ช่วงเวลารับสมัคร: 18 เม.ย 2567 – 9 พ.ค. 2567
  • สมัครเรียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dent.chula.ac.th/en/grad/admission