กิจกรรม / โครงการ

กิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนานิสิต ประกอบด้วย กิจกรรมบังคับ กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมอื่นๆ ที่นิสิตจะได้เข้าร่วมตลอดระยะเวลาการศึกษา