คณาจารย์ประจำหลักสูตร

hl คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. ทญ. ดร.มรกต เปี่ยมใจ (Prof.Morakot Piemjai, D.D.S., M.D.Sc., Ph.D)* 
  • รศ. ทพ. ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล (Assoc. Prof.Niyom Thamrongananskul, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)* 
  • ศ. ทพ. ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ (Prof.Mansuang Arksornnukit, D.D.S., M.S., Ph.D.)* 
  • ผศ. ทญ. ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี (Assist. Prof.Prarom Salimee, D.D.S., Ph.D.)* 
  • ผศ. ทพ. ดร.วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน (Assist. Prof.Wacharasak Tumrasvin, D.D.S., Ph.D.)* 

ค้นหาคณาจารย์

ตัวกรองข้อมูล

ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
กนกพร พะลัง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.กนกพร พะลัง

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
S 13205620 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.อัญชลี วัชรักษะ

อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ.ทญ.ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ

อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.ทญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
ผศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
รศ.ทญ.ดร.ศิริมา เพ็ชรดาชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ศิริมา เพ็ชรดาชัย

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
รศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
อ.ทญ.เจนตา ชะวะนะเวช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.เจนตา ชะวะนะเวช

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน