คณาจารย์ประจำหลักสูตร

hl คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. ทญ. ดร.มรกต เปี่ยมใจ (Prof.Morakot Piemjai, D.D.S., M.D.Sc., Ph.D)* 
  • รศ. ทพ. ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล (Assoc. Prof.Niyom Thamrongananskul, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)* 
  • ศ. ทพ. ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ (Prof.Mansuang Arksornnukit, D.D.S., M.S., Ph.D.)* 
  • ผศ. ทญ. ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี (Assist. Prof.Prarom Salimee, D.D.S., Ph.D.)* 
  • ผศ. ทพ. ดร.วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน (Assist. Prof.Wacharasak Tumrasvin, D.D.S., Ph.D.)* 

ค้นหาคณาจารย์

ตัวกรองข้อมูล

รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน
อ.ทพ.อุทัย อุมา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.อุทัย อุมา

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
ผศ.ทพญ.ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
รศ.ทญ.ดร.อรพินท์ โคมิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
รศ.ทพ.ดร.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
รศ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ศ.ทพ.ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ศ.ทพญ.ดร.มรกต เปี่ยมใจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพญ.ดร.มรกต เปี่ยมใจ

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
อ.ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
อ.ทพญ.ดร.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ผศ.ทพญ.ดร.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก