คณาจารย์ประจำหลักสูตร

hl คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. ทญ. ดร.มรกต เปี่ยมใจ (Prof.Morakot Piemjai, D.D.S., M.D.Sc., Ph.D)* 
  • รศ. ทพ. ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล (Assoc. Prof.Niyom Thamrongananskul, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)* 
  • ศ. ทพ. ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ (Prof.Mansuang Arksornnukit, D.D.S., M.S., Ph.D.)* 
  • ผศ. ทญ. ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี (Assist. Prof.Prarom Salimee, D.D.S., Ph.D.)* 
  • ผศ. ทพ. ดร.วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน (Assist. Prof.Wacharasak Tumrasvin, D.D.S., Ph.D.)* 

ค้นหาคณาจารย์

ตัวกรองข้อมูล

ผศ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
ผศ.ทพญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
ผศ.ทพญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
ผศ.ทพญ.ศิริกาญจน์ อรัณยะนาค คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ศิริกาญจน์ อรัณยะนาค

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
ผศ.ทพญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
อ.ทพ.ดร.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
อ.ทพญ.ดร.วิชญา วิศิษฐ์รัศมีวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.วิชญา วิศิษฐ์รัศมีวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
อ.ทพญ.พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา
ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์กุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล

อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา
ผศ.ทพญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา