คณาจารย์ประจำหลักสูตร

hl คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. ทญ. ดร.มรกต เปี่ยมใจ (Prof.Morakot Piemjai, D.D.S., M.D.Sc., Ph.D)* 
  • รศ. ทพ. ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล (Assoc. Prof.Niyom Thamrongananskul, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)* 
  • ศ. ทพ. ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ (Prof.Mansuang Arksornnukit, D.D.S., M.S., Ph.D.)* 
  • ผศ. ทญ. ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี (Assist. Prof.Prarom Salimee, D.D.S., Ph.D.)* 
  • ผศ. ทพ. ดร.วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน (Assist. Prof.Wacharasak Tumrasvin, D.D.S., Ph.D.)* 

ค้นหาคณาจารย์

ตัวกรองข้อมูล

อ.ทพญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา
ผศ.ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
ผศ.ทพญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
รศ.ทญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
อ.ทพญ.ดร.บุศนา คะบุศย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.บุศนา คะบุศย์

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
อ.ทพญ.ศนิชา ยาคล้าย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.ศนิชา ยาคล้าย

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
อ.ทพญ.สุณิสา โรจนวิภาต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.สุณิสา โรจนวิภาต

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
Phanomporn Vanichanon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ