หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

เวชศาสตร์ช่องปาก

Oral Medicine

ประกอบด้วย 3 หลักสูตร


1.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 2 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย


2.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


3.

การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร

เวชศาสตร์ช่องปากเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ การตรวจ วินิจฉัย และการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีโรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก รอยโรคที่มีแนวโน้มเป็นมะเร็งช่องปาก และความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า รวมทั้งให้การบำบัดรักษาทางเวชศาสตร์ช่องปากและทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบอย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน ทันตแพทย์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ยังมีน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคม ดังนั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ช่องปากของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเวชศาสตร์ช่องปาก และเพื่อผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเวชศาสตร์ช่องปากในระดับแนวหน้าของประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตบัณฑิตปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยจะมีทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่ 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก เป็นหลักสูตร 2 ปี จะเน้นการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ช่องปาก
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตร 3 ปี โดยมีการเรียนการสอนในสาขาพยาธิวิทยาช่องปากและรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลด้วย 
  3. หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก เป็นหลักสูตร 3 ปี เมื่อจบหลักสูตรสามารถขอสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ทั้งนี้ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากมีความพร้อมสูงทั้งในด้านคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง และด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนและการทำวิจัย และยังเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร

รศ.ทญ.ดร.พรพรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

สนใจรับข่าวสารหลักสูตร
ทางอีเมล

การบอกรับข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรทางอีเมลเป็นไปตามประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณาจารย์ประจำ

รศ.ทญ.ดร.พรพรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ

ศ.ทญ.กอบกาญจน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพญ.กอบกาญจน์ ทองประสม

รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ

ผศ.ทญ.ดร.กนกพร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.กนกพร พะลัง

ผศ.ทญ.ภัทรนฤน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์

ผศ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล

อ.ทพ.ดร.ภาสวัชร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.ภาสวัชร์ วิริยกิจจา

อ.ทญ.ดร.กีรติกา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.กีรติกา วงษ์ทิม

หลักสูตรที่คุณสนใจ

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 17 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8942