หน้าแรก/ภาควิชา/ภาควิชาจุลชีววิทยา

เกี่ยวกับภาควิชา
จุลชีววิทยา

shutterstock 1164101806 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาจุลชีววิทยาเดิมชื่อว่า “แผนกบักเตรีวิทยา” เป็นหนึ่งใน 16 ภาควิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อครั้งมีการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยจัดตั้งเป็นแผนกทันตแพทยศาสตร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2483 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น คณะทันตแพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งตอนจัดตั้งครั้งแรกยังไม่มีแผนกบักเตรีวิทยา นิสิตทันตแพทย์ต้องอาศัยเรียนร่วมกับนิสิตแพทย์ และเภสัชโดยผู้สอนเป็นแพทย์ หลังจากปี พ.ศ. 2492 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดแบ่งแผนกและทำการสอนเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ทำการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็น 12 แผนก โดย “แผนกบักเตรีวิทยา” ก็เป็น แผนกหนึ่งในจำนวนนี้ มีหน้าที่จัดการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยในวิชาบักเตรีวิทยา

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2515 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ย้ายสังกัดจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซึ่งเปลี่ยนชื่อภายหลังเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล มาสังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปีนั้นได้เปลี่ยนชื่อจาก “แผนกบักเตรีวิทยา” เป็น “แผนกจุลชีววิทยา” เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2515 เพื่อให้สอดคล้องกับสากลนิยม ทั้งนานาประเทศ และภายในประเทศ ต่อมาภายหลังมีการใช้คำว่า “ภาควิชา” แทนคำว่า “แผนกวิชา” จึงกลายมาเป็น “ภาควิชาจุลชีววิทยา” จนถึงปัจจุบันนี้