สำหรับนิสิตปัจจุบัน

แบบฟอร์ม/เอกสาร เกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติ
(Form For The Qualifying Exam)

Request Form For Qualifying Examination

Request Form For Qualifying Examination

แบบฟอร์ม/เอกสาร เกี่ยวกับสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Form For Thesis Proposal Examination)

Request Form For Thesis Proposal Examination 1.2

แบบฟอร์ม/เอกสาร เกี่ยวกับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
(Approval Form For Thesis Proposal of Master’s students)

แบบขอจริยธรรม

แบบขอจริยธรรม

แบบฟอร์ม/เอกสาร เกี่ยวกับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
(Approval Form For Thesis Proposal of Doctoral students)

แบบขอจริยธรรม 1.3

การยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Procedure for Approval of Ethic Comittee)

หากต้องการคำปรึกษากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิจัย ชั้น 10 ตึกสมเด็จย่า 93
Tel. (+66) 02-218-8866
10nd floor, Somdejya 93 Building
Learn more

แบบฟอร์ม/เอกสาร เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
(Form For Thesis)

Request Form For Thesis Examination

Request Form For Thesis Examination

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต
(Request Forms for Certify The Enrollment Status)
*เฉพาะนิสิตหลักสูตรวุฒิบัตร และ นิสิตที่จะเข้าร่วม / แข่งขัน ในงานประชุมวิชาการ ภายใน / ต่างประเทศเท่านั้น

Thai Version

Thai Version

English Version

English Version

แบบฟอร์มขอหนังสือทำวีซ่า *เฉพาะนิสิตที่จะเข้าร่วม / แข่งขัน ในงานประชุมวิชาการ ภายใน / ต่างประเทศ
(Request For Visa Application *Research Conference Or Competition Only)

Thai Version

Thai Version

English Version

English Version

แบบฟอร์มขอหนังสือรายงานสถานภาพการศึกษาเพื่อขยายการลาศึกษาต่อ
(Request Form For An Extension Of Study)

Thai Version

Thai Version

English Version

English Version

แบบฟอร์มตรวจสอบเกณฑ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
(Request Form For Requirements Checking Of The National/ International Conference For Graduate Student, Faculty Of Dentistry, Chulalongkorn University)

Thai Version

Thai Version

สำหรับนิสิตสำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาและการสำเร็จการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา
(Step For Graduation Request)

ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ก้าวหน้า หัวข้อ “รางวัลเชิดชูศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา” คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่