บุคลากร

งานวิรัชกิจ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนศึกษา

รศ.ร.อ.หญิง ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา

รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์

รศ.ร.อ.หญิง ทพญ. ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Rong คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอง สายชุ่มดี

หัวหน้าหน่วยฯ

Viengsak คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวียงศักดิ์ สุวรรณ

งานบริการห้องเรียนห้องประชุม

sudarat คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุดารัตน์ เวชประเสริฐ

งานกราฟิกคอมพิวเตอร์

Tong Audio Visual Units คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรพงษ์ บรรเทิงจิตร

งานถ่ายภาพ/วีดีทัศน์

Nuntana คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นันทนา จำปาดิบ

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

Sureerat คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุรีรัตน์ เครือสุวรรณ

ผู้ปฏิบัติการบริหาร

Sonchat คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนฉัตร จันทร์สุข

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

Wasant คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วสันต์ วิริยะ

ผู้บริการงานโสตฯ

Bath คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาสา ลัดดาวัลย์

น.ประชาสัมพัธ์

Jonglik คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จงลักษณ์ ปานะรัตน์

ฝ่ายวิรัชกิจฯ