บุคลากร

งานวิรัชกิจ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนศึกษา

รศ.ร.อ.หญิง ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา

รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์

รศ.ร.อ.หญิง ทพญ. ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอง สายชุ่มดี

หัวหน้าหน่วยฯ

นันทนา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นันทนา จำปาดิบ

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

เวียงศักดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวียงศักดิ์ สุวรรณ

งานบริการห้องเรียนห้องประชุม

สุดารัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุดารัตน์ เวชประเสริฐ

งานกราฟิกคอมพิวเตอร์

วสันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วสันต์ วิริยะ

ผู้บริการงานโสตฯ

สรพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรพงษ์ บรรเทิงจิตร

งานถ่ายภาพ/วีดีทัศน์

จงลักษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จงลักษณ์ ปานะรัตน์

ฝ่ายวิรัชกิจฯ

อาสา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาสา ลัดดาวัลย์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

จักรินทร์ ภิญโญยิ่ง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จักรินทร์ ภิญโญยิ่ง

งานกราฟิกคอมพิวเตอร์

ธิติธรรม พจนากุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธิติธรรม พจนากุล

ฝ่ายวิรัชกิจฯ

กนกวรรณ์ พันสิทธิวรกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กนกวรรณ์ พันสิทธิวรกุล

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สวรส เดชโชค คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวรส เดชโชค

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์