ติดต่อหน่วยงาน

งานวิรัชกิจ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยโสตทัศนศึกษา

สำนักงาน

ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

  • โทรศัพท์ 0 2218 9006 – 8

วิรัชกิจและประชาสัมพันธ์

สำนักงาน

ชั้น 5 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

  • โทรศัพท์ 0 2218 9003

หน่วยประชาสัมพันธ์

สำนักงาน

ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

  • โทรศัพท์ 0 2218 8635