เอกสารดาวน์โหลด

งานวิรัชกิจ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ฟอร์มขอรับบริการ น.โสตทศนศึกษา น.ประชาสัมพันธ์ และฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์

 • แบบฟอร์มการขอรับบริการงานโสตฯและผลิตสื่อการเรียนการสอน Click
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP.pdf) Click
 • งานบริการกราฟิกคอมพิวเตอร์ Click
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP.pdf) Click
 • การให้บริการ ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง Click
 • แบบฟอร์มการขอรับบริการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Click
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP.pdf) Click
 • แบบฟอร์มการขอเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ (word.docx) Click
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP.pdf) ฝ่ายวิรัชกิจ Click
 • การจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตต่างประเทศแลกเปลี่ยน(ฝ่ายวิรัชกิจ)
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP.pdf) Click