หัวหน้าภาควิชา

01 neeracha sanchavanakit คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.นีรชา สารชวนะกิจ


คณาจารย์ประจำภาควิชา

02 damrong damrongsri คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ดำรงค์ ดำรงค์ศรี

03 piyamas sumreykanchanakij คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร. ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ

04 kritchai bespinyowong คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.กฤษณ์ชัย เบศรภิญโญวงศ์

05 philaporn vivatbutsiri คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.พิไลพร วิวัฒน์บุตรสิริ

06 thanaphum osathanon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์

07 nuttha klincumhom คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฏฐา กลิ่นคำหอม

08 วรฉัตร น้ามังคละกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.วรฉัตร น้ามังคละกุล

09 พูนสุข หลิมรักษาสิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.พูนสุข หลิมรักษาสิน

Chatvadee Kornsuthisopon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.สพ.ญ.ดร.ฉัตรวดี กรสุทธิโสภณ


บุคลากรสายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

15 kanlayakorn คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางกัลยกร ทองมอญ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 (ธุรการ)


เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

12 suchart คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุชาติ กาลวสุกุล

13 warunee คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางวารุณี ศกุนตะประเสริฐ

14 jeeranan คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจีรนันท์ มโนกวินโชค


เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

16 pronthipha คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางภรทิพา จำปา

17 sakol คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสกล ชรินทร์