หัวหน้าภาควิชา

01 neeracha sanchavanakit คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.นีรชา สารชวนะกิจ

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์


คณาจารย์ประจำภาควิชา

02 damrong damrongsri คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ดำรงค์ ดำรงค์ศรี

อาจารย์ประจำภาควิชา

03 piyamas sumreykanchanakij คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร. ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

04 kritchai bespinyowong คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.กฤษณ์ชัย เบศรภิญโญวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

05 philaporn vivatbutsiri คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.พิไลพร วิวัฒน์บุตรสิริ

อาจารย์ประจำภาควิชา

06 thanaphum osathanon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

07 nuttha klincumhom คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.สพญ.ดร.ณัฏฐา กลิ่นคำหอม

อาจารย์ประจำภาควิชา

08 วรฉัตร น้ามังคละกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.วรฉัตร น้ามังคละกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

09 พูนสุข หลิมรักษาสิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.พูนสุข หลิมรักษาสิน

อาจารย์ประจำภาควิชา

Chatvadee Kornsuthisopon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.สพญ.ดร.ฉัตรวดี กรสุทธิโสภณ

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

12 suchart คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุชาติ กาลวสุกุล

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

13 warunee คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางวารุณี ศกุนตะประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

14 jeeranan คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจีรนันท์ มโนกวินโชค

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์


เจ้าหน้าที่

15 kanlayakorn คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางกัลยกร ทองมอญ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 (ธุรการ)

16 pronthipha คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางภรทิพา จำปา

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน)

17 sakol คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสกล ชรินทร์

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน)