นักวิจัย
ผลงานวิชาการ
รศ.ทพญ.ดอลลี่ เมธาธราธิป (Assoc. Prof.Dolly Methathrathip, D.D.S.)
รศ.ทพญ.ดร.วันดี อภิณหสมิต (Assoc. Prof.Wandee Apinhasmit, D.D.S., Ph.D.)
ศ.ทพญ.ดร.ทัศนีย์ ยงชัยตระกูล (Prof.Tussanee Yongchaitrakul, D.D.S., Ph.D.)
ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์ (Prof.Prasit Pavasant, D.D.S., Ph.D.)
รศ.ทพญ.ดร.สุคนธา เจริญวิทย์ (Assoc. Prof.Suconta Chareonvit, D.D.S., Ph.D.)
ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล (Prof.Pasutha Thunyakitpisal, D.D.S., Ph.D.)
รศ.ทพ.ดร.ดำรงค์ ดำรงค์ศรี (Assoc. Prof.Damrong Damrongsri, D.D.S., Ph.D.)
รศ.ทพญ.ดร.นีรชา สารชวนะกิจ (Assoc. Prof.Neeracha Sanchavanakit, D.D.S., Ph.D.)
รศ.ทพญ.ดร.ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ (Assoc. Prof.Piyamas Sumrejkanchanakij, D.D.S., Ph.D.)
ผศ.ทพ.กฤษณ์ชัย เบศรภิญโญวงศ์ (Assist. Prof.Kritchai Bespinyowong, D.D.S., M.Sc.)
ผศ.ทพญ.ดร.พิไลพร วัฒน์บุตรศิริ (Assist. Prof.Philaiporn Vivatbutsiri, D.D.S., Ph.D.)
ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ (Prof.Thanaphum Osathanon, D.D.S., Ph.D.)
อ.สพญ.ดร.ณัฏฐา กลิ่นคำหอม (Dr.Nuttha Klincumhom, D.V.M., Ph.D.)
อ.ทพ.ดร.วรฉัตร น้ามังคละกุล (Dr.Worachat Namangkalakul, D.D.S., Ph.D.)
อ.ทพญ.ดร.พูนสุข หลิมรักษาสิน (Dr.Phoonsuk Limraksasin, D.D.S., Ph.D.)
อ.สพญ.ดร.ฉัตรวดี กรสุทธิโสภณ (Dr.Chatvadee Kornsuthisopon, D.V.M., M.Sc., Ph.D.)