Home/ภาควิชา/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ติดต่อ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารทันตะ 14 (พรีคลีนิก) ชั้น 5
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330