หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

COURSE SYLLABUS

 • 3201222 Basic Structure and Function of Head, Neck and Oral Cavity (โครงสร้างพื้นฐานและหน้าที่ของศรีษะ คอ และช่องปาก)
 • 3201223 Basic Structure and Function of Head, Neck and Oral Cavity Laboratory (ปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและหน้าที่ของศรีษะ คอ และช่องปาก)
 • 3201224 Brain and Craniofacial Complex Laboratory (ปฎิบัติการระบบประสาทกระโหลกศรีและใบหน้า)
 • 3200203 Human Body I (ร่างกายมนุษย์ 1)
 • 3200204 Human Body Lab I (ปฎิบัติการร่างกายมนุษย์ 1)
 • 3200205 Development and Basic Human Tissue (พัฒนาการและเนื้อเยื่อพื้นฐานของมนุษย์)
 • 3200206 Basic Human Tissue Laboratory (ปฏิบัติการเนื้อเยื่อพื้นฐานของมนุษย์)
 • 3200207 Human Body II (ร่างกายมนุษย์ 2)
 • 3200208 Human Body Laboratory II (ปฎิบัติการร่างกายมนุษย์ 2)
 • 3200209 Human Brain and Function (ระบบประสาทมนุษย์และหน้าที่)
 • 3200210 Craniofacial Complex (กระโหลกศรีษะและใบหน้า)
 • 3201701 Applied Anatomy of Head and Neck (กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของบริเวณใบหน้าและลำคอ)
 • 3201705 Electron Microscopy in Dentistry (จุลทรรศน์อิเล็กตรอนทางทันตแพทยศาสตร์)
 • 3201706 Electron Microscopy in Dentistry Laboratory (ปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทางทันตแพทยศาสตร์)
 • 3201709 Tissue Culture in Dentistry (การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางทันตแพทยศาสตร์)
 • 3201710 Tissue Culture in Dentistry Laboratory (ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางทันตแพทยศาสตร์)