ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง มีหลักสูตรของภาควิชา ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจ วินิจฉัยและบำบัดรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ช่องปาก ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยคณาจารย์ภาควิชาฯ อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และระดับนานาชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาขึ้นมาจากแผนกทันตแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นแผนกอิสระในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483 ครั้งนั้น แม้ไม่มีวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก แต่มีรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียง ตามข้อมูลที่ได้จากหนังสือ ทบ.อนุสรณ์2487 ซึ่งมีผู้เรียบเรียงไว้ในหนังสือ 60 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • พ.ศ. 2509 ศาสตราจารย์ทันตแพทย์อิสระ ยุกตะนันท์ขอใช้ชื่อวิชาเวชศาสตร์ช่องปากสำหรับปริทันตวิทยา Oral Medicine และ Oral Diagnosis
 • พ.ศ. 2512 ตึกทันตรักษ์วิจัยเปิดให้การบริการทางทันตกรรมอย่างเป็นทางการโดยมีชั้นล่างสุดเป็นที่ตรวจโรคฟันและโรคในช่องปาก และห้องประชุมชั้นสองเป็นคลินิกฝึกปฏิบัติการของนักศึกษาทันตกรรมหัตถการและเวชศาสตร์ช่องปาก ในขณะนั้นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้ยังคงอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2515 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับโอนย้ายจากมหาวิทยาลัยมหิดล มาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้งวิชาปริทันตวิทยาโดยแยกคณาจารย์ส่วนหนึ่งออกไปจากแผนกวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ซึ่งต่อมาภายหลังแผนกฯ ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาค จากอดีต-ปัจจุบัน

 1. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ อิสระ ยุกตะนันท์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วราภรณ์ บัวทองศรี
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรรณี สุ่มสวัสดิ์
 4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กฤษณา อิฐรัตน์
 5. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิไลวรรณ อเนกสุข
 6. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ลัคนา เหลืองจามิกร
 7. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ธนสิทธิ์ เสรีรัตน์
 8. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กอบกาญจน์ ทองประสม
 9. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทรนฤน กาญจนบุษย์

ปรัชญา

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก มีปรัชญาที่สอดคล้องกับปรัชญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาฯ จักเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูง ในการจัดการศึกษาทางเวชศาสตร์ช่องปาก จักสร้างทันตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

ปณิธาน

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก มีปณิธานที่สอดคล้องกับปณิธานของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจักเป็นภาควิชาที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตแพทย์ให้กอปรด้วย ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีทั้งคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่รู้อยู่เสมอ มีความสามารถพัฒนา บุกเบิก ค้นคว้า ด้านบริการและการวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้กับสังคม ทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงสรรพวิทยาการในสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก โดยมีมาตรฐานทางวิชาการทัดเทียมนานาอารยประเทศ

วัตถุประสงค์

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก กำหนดวัตถุประสงค์ของภาควิชาฯ ไว้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ระดับปริญญาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถในด้านการตรวจพิเคราะห์อาการสำคัญ และ/หรือสาเหตุของปัญหาภายในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวินิจฉัย วางแผนการรักษา ป้องกันการเกิดโรคทางทันตกรรม โรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก และการคงสภาพสุขภาพช่องปากที่ดี
 2. ระดับปริญญาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการจัดการ ภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นทางทันตกรรมที่ไม่ซับซ้อนและมีความเกี่ยวกับธรรมชาติ และความรุนแรงของโรค
 3. ระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีความรู้ความชำนาญสามารถให้ การดูแลรักษา/หรือร่วมให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากและความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า รวมทั้งมีความสามารถจัดการรักษาทางทันตกรรมที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
 4. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถดำเนินการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพช่องปากและใบหน้า รวมทั้งมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ความชำนาญนั้นๆ ให้กับผู้อื่น
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ