หลักสูตร

 • หลักสูตรปริญญาบัณฑิต : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรมหาบัณฑิต : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง : สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
 • หลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตร : สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

COURSE SYLLABUS

 • 3211-312 Exam-Assess-Plan
 • 3211-401 Oral Medicine Clinic I
 • 3211-501 Oral Medicine Clinic II
 • 3211-601 Oral Medicine Clinic III
 • 3211-602 Oral Medicine Clinic IV
 • 3211-603 Medicine for General Dentist
 • 3211-604 Introduction to Advanced Oral Medicine
 • 3211-701 Oral Medicine I
 • 3211-702 Oral Medicine II
 • 3211-711 Advanced Oral Medicine I
 • 3211-713 Advanced Oral Medicine II
 • 3211-715 Seminar on General Medicine I
 • 3211-721 Advanced Oral Medicine Clinic I
 • 3211-722 Advanced Oral Medicine Clinic II
 • 3211-723 Advanced Oral Medicine Clinic III
 • 3211-724 Advanced Oral Medicine Clinic IV
 • 3211-725 Advanced Oral Medicine Clinic V
 • 3211-726 Advanced Oral Medicine Clinic VI
 • 3211-727 Advanced Oral Medicine Clinic VII
 • 3211-728 Dermatology Clinic I
 • 3211-729 Dermatology Clinic II
 • 3211-733 Advanced Clinical Oral Medicine I
 • 3211-734 Advanced Clinical Oral Medicine II
 • 3211-736 Advanced Diagnostic Techniques
 • 3211-738 Clinical Pathology Conference I
 • 3211-739 Clinical Pathology Conference II
 • 3211-740 Advanced Oral Medicine Seminar I
 • 3211-741 Advanced Oral Medicine Seminar II
 • 3211-743 Specialty Seminar in General Medicine
 • 3211-744 General Medicine in Dentistry
 • 3211-811 Thesis