Home/ภาควิชา/ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

ติดต่อ
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 17 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330