Home/ภาควิชา/ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ติดต่อ
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารทันตกรรม 5
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330