หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทญ.ดร.อรพินท์ โคมิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์


คณาจารย์ประจำภาควิชา

ศ.ทพญ.ดร.มรกต เปี่ยมใจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพญ.ดร.มรกต เปี่ยมใจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศ.ทพ.ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล edit คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพ.ดร.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.ดร.วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทญ.ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.วรีย์รัตน์ เจิ่งประภากร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.วรีย์รัตน์ เจิ่งประภากร

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.กวิตา กาญจนเมฆานันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.กวิตา กาญจนเมฆานันต์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.ดร.กฤช กมลขันติกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.กฤช กมลขันติกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.ณฤดี ลิ้มปวงทิพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ณฤดี ลิ้มปวงทิพย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

วิศรุตม์ ประวัติวัชรา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.วิศรุตม์ ประวัติวัชรา

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศุภรักษ์ ยมกกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.ศุภรักษ์ ยมกกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

เนตรนภา คงคากูล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวเนตรนภา คงคากูล

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

นุช สมบุญโต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางนุช สมบุญโต

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

สุวรรณา แสงผาลา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสุวรรณา แสงผาลา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

กรณิศา ชมพูศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางกรณิศา ชมพูศรี

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

โสภณ เพ็งยี่สน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายโสภณ เพ็งยี่สน

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

สุริยะ เกินค้างพลู คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุริยะ เกินค้างพลู

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

อรอนงค์ น้ำคำ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอรอนงค์ หัดระวี

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา