Home/หน่วยงาน/โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์

ค่ารักษาพยาบาล

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

อัตราค่ารักษา

สิทธิการรักษา

สิทธิการรักษาสำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถขอรับบริการด้านทันตกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรม ดังต่อไปนี้ การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันเทียมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ โดยรักษาต้องรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิที่ท่านอยู่ ถ้ารักษาต่างโรงพยาบาลต้องมีหนังสือส่งตัวระบุโรงพยาบาลที่ส่งต่อชัดเจน เว้นแต่ผู้รับการรักษาใช้สิทธิผู้พิการไม่ต้องขอหนังสือส่งตัว

สำหรับข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแต่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของข้าราชการ (ไม่รวมบุตรบุญธรรมและบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อื่น) หากบุตรคนใดตายลงก่อนบรรลุนิติภาวะให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรคนถัดไปแทนได้ (กรณีบุตรมากกว่า 3 คน) การเบิกค่าบริการทันตกรรม สามารถเบิกได้ตามอัตราไม่เกินกว่าที่กรมบัญชีกลาง กำหนดไว้ ดังนี้

  • การอุดฟัน
  • การถอนฟัน
  • การผ่าฟันคุด, การผ่าตัดอื่นๆ เกี่ยวกับช่องปากและขากรรไกร
  • การรักษาโรคปริทันต์
  • การรักษารากฟัน
  • การแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ
  • การเคลือบฟลูโอไรด์ทั้งปาก
  • การใส่เฝือกฟัน
  • การฟอกสีฟันที่ตายแล้ว
  • การใส่เครื่องมือปิดช่องเพดานโหว่ (สอบถามราคาได้ที่หน่วยบริการทันตกรรมของรัฐทุกแห่ง)

โดยนำใบเสร็จจากสถานพยาบาลของรัฐ ไปเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน หรือ ท่านทำบัตรระบบจ่ายตรง (online) ณ สถานพยาบาลของรัฐที่ท่านทำการรักษาอยู่ ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ระบุในใบเสร็จ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในกรณี เคลือบหลุมร่องฟัน, ฟอกสีฟันมีชีวิต, ใส่เครื่องมือจัดฟันทุกกรณี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป ข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายการใส่ฟันเทียมพลาสติกถอดได้ และครอบฟัน (ดูกำหนดราคาได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ) แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายตรง ต้องสำรองจ่ายเงินแล้วนำใบเสร็จไปเบิกคืนภายหลัง

ค่ารักษาพยาบาล จะเสียในราคาในราคาระดับ 3 (คลินิกทันตกรรมพิเศษ) โดยมีส่วนลดให้ 10 เปอร์เซนต์ สำหรับบุคลากรและนิสิต จุฬาฯ ส่วนบุคลากรที่เป็นข้าราชการสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้

มีสวัสดิการการรักษาสำหรับนิสิตและบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัย สามารถสอบถามได้ที่คลินิกทันตกรรมบริการ การเงิน หรือประชาสัมพันธ์ (ชั้น1 อาคารสมเด็จย่า 93)

fee 26082020 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย