ติดต่อศูนย์ทันตสารสนเทศ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช ๘o
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 9010 – 3
  • โทรสาร 0 2218 9009