พันธกิจของศูนย์ทันตสารสนเทศ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

1. ด้านการเรียนการสอน

รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาด้านคอมพิวเตอร์

 • 3200-103 Computer Application in Profession วิชาบังคับของนิสิตทันตแพทย์ ปีที่ 1
 • 3200-715 Computer Dental Education วิชาเลือกของนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 1
 • 3217-102 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาบังคับของหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์
 • บริการการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ที่นิสิตต้องใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2. ด้านการให้บริการนิสิต

นิสิต

 • บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตทันตแพทยศาสตร์
 • บริการเครือข่ายไร้สาย NirasNet และ DENT WiFi
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากรคณะฯ

 • ให้บริการติดตั้ง/แก้ไข/บำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 • ให้บริการติดตั้ง/แก้ไขการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 • บริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่ภาควิชาและหน่วยงาน
 • บริการระบบประชุมสื่อสารทางไกล (VDO-Conference)
 • บริการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเท
 • จัดการสอบความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรที่สมัครเข้าทำงานในคณะฯ

3. ด้านพัฒนาระบบ

 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาควิชา
 • ระบบ Website
 • ระบบเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย