งานบริการศูนย์ทันตสารสนเทศ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์ทันตสารสนเทศได้เปิดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับให้อาจารย์ นิสิต บุคลากรได้ใช้งานในการเรียนการสอน การฝึกอบรบคอมพิวเตอร์และการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ซึ่งเปิดให้บริการทั้งหมด 3 ห้อง

ห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

 • จอความพิวเตอร์ จำนวน 75 เครื่อง
 • เครื่อง printer Laser จำนวน 1 เครื่อง
 • จอ LCD Projector จำนวน 2 จอ

ห้องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง
 • เครื่อง Printer Laser จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่อง Scanner จำนวน 1 เครื่อง

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 11

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 144 เครื่อง
เวลาให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00น. – 16.00น. ยกเว้น วันพุธ เปิดให้บริการถึง 20.00น.

ขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 1. นิสิตต้อง scan บัตรประจำตัวนิสิต หรือ พิมพ์รหัสนิสิตก่อนเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
 2. ทำการ Log in เข้าใช้เครื่องคอมฯ โดยการใส่
  Username : ให้ใส่รหัสประจำตัวของนิสิต
  Password : ให้ใส่ dentchula
 3. นิสิตตั้งทำการ Log out ทุกครั้งหลังใช้งาน

วิธีการเปลี่ยน Password

 1. เข้าไปที่ https://dent1.dentit.chula.ac.th/changepassword/
  Username : ให้ใส่รหัสประจำตัวของนิสิต
  Old Password : ให้ใส่ Password เก่า
  New Password : ให้ใส่ Password ใหม่
  Confirm Password : ให้ใส่ Password ใหม่อีกครั้ง
 2. กดปุ่ม ตกลง