บุคลากร

ศูนย์ทันตสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.ทพญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และการพัฒนาองค์กร


sirikanlaya คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวศิริกัลยา อรรถศิริ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ) P5

pfon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวน้ำฝน แก้วเพ็ชร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ)

teera คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธีระ ปานะรัตน์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (คอมพิวเตอร์) P7

pnet คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางเนตรนภา ชาวพรหม

พนักงานคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

tong คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกิตติพงษ์ สุขเกษม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (คอมพิวเตอร์) P7

don คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายศรายุท โซ๊ะมัน

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมฯ) P8

plek คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางจรีรัตน์ ถุงเงินโต

พนักงานสถานที่