ติดต่องานพัสดุ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 1 อาคารวาจวิทยวัฒฑน์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8606 – 16
  • มือถือ 08 5931 8790
  • E-mail supplycudent@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0-9940-00158-83-1