ติดต่องานพัสดุ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 1 อาคารวาจวิทยวัฒฑน์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8606 – 16
  • โทรสาร 0 2218 8609