หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา พัสดุต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินการของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานพัสดุมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ รวมทั้งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการปรับปรุงอาคารและก่อสร้างอาคารในคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาและจำหน่าย เมื่อหมดความจำเป็นต้องใช้งานวัสดุหรือครุภัณฑ์นั้นๆ นอกจากนั้นมีหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการพัสดุ จัดทำเอกสารในระบบ CU Enterprise Resource Planning : CU-ERP) ที่เกี่ยวกับพัสดุทั้งหมด

ภาระงานหน่วยจัดหาพัสดุ

ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

 1. จัดทำเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และ ระเบียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
 • ข้อ 17 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา
  • (1) การซื้อหรือการจ้างวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
  • (2) การซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้กระทำได้กรณีหนึ่ง กรณีใดที่มีข้อจำกัดตามระเบียบ
 • ข้อ 12 จัดทำเอกสารในกรณีเงินสดย่อย
 • ข้อ 16 การจัดหากรณีจำเป็นเร่งด่วน
 • ข้อ 18 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  • (1) การซื้อหรือการจ้างวงเงินเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) หรือไม่เข้ากรณีตามข้อ 17
  • (2) การซื้อหรือจ้างที่วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไปให้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 1. ติดต่อผู้ประกอบการเพื่อให้มีการเสนอราคา (ในกรณีจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือเพื่อต้องการทราบราคา เพื่อนำมาตั้งงบประมาณ)
 2. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เกี่ยวเนื่องกับงานพัสดุให้กับ 14 ภาควิชา หลักสูตรต่างๆ หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานส่วนกลางทั้งหมด
 3. จัดทำเอกสารการขอยกเว้นภาษีศุลกากร
 4. จัดทำหนังสือสงวนสิทธิ์การปรับ
 5. จัดทำเรื่องขยายเวลา งดยกเว้นค่าปรับ
 6. จัดทำเรื่องยกเลิก/ขยายเวลา การประกาศเชิญชวนทั่วไป และ การจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 7. จัดพิมพ์สัญญาการซื้อการจ้าง
 8. จัดพิมพ์หนังสือสนองรับราคา
 9. ติดต่อผู้ประกอบการเพื่อจัดทำหนังสือยืนยันราคาและแจ้งให้ผู้ประกอบการนำหลักประกันสัญญามาค้ำประกันสัญญา
 10. เก็บรักษาเอกสารหลักประกันสัญญาและหลักประกันซอง
 11. จัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกคืนหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาเมื่อหลักประกันครบกำหนด
 12. คำนวณค่าปรับและจัดทำหนังสือขออนุมัติปรับรวมถึงแจ้งบริษัท เพื่อยินยอมหรือคัดค้านการปรับ

ภาระงานหน่วยคลังพัสดุ

ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

 1. ควบคุมและดูแลพัสดุในคลังพัสดุ
 2. จัดทำทะเบียนรับเข้า-จ่าย ออกวัสดุ
 3. เก็บรักษาใบเบิกพัสดุ
 4. จัดทำบัญชีพัสดุคงเหลือ
 5. ตรวจนับพัสดุให้ตรงกับทะเบียนและบัญชีพัสดุ
 6. จัดทำเอกสารและรายงานวัสดุคงเหลือให้คณะกรรมการตรวจรับประจำปี

ภาระงานหน่วยทะเบียนครุภัณฑ์

ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มทะเบียนครุภัณฑ์
 2. จัดทำบัญชีครุภัณฑ์
 3. เก็บรักษาทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมดของคณะ
 4. จัดทำเรื่องจำหน่ายครุภัณฑ์
 • ตรวจเช็ครายการของครุภัณฑ์ที่จะจำหน่าย
 • ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสภาพพัสดุ
 • ทำบันทึกขอเห็นชอบการจำหน่ายพัสดุ
 • ทำบันทึกขออนุมัติการจำหน่ายพัสดุ
 • ตัดบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ CU-ERP
 1. รวบรวมทะเบียนครุภัณฑ์ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี