เอกสารดาวน์โหลด

งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ระเบียบเอกสารดาวน์โหลด

  • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560พรบ.60
  • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ระเบียบกระทรวงการคลัง

จำแนกประเภทรายจ่าย

บัญชีมาตรฐานวัสดุครุภัณฑ์ ปี 2560

แบบฟอร์มต่างๆ

  • แบบฟอร์มการส่งคืนครุภัณฑ์ (ใช้กระดาษสีขาว)File 1
  • แบบฟอร์มการส่งคืนวัสดุและอะไหล่ (ใช้กระดาษสีชมพู)File 1
  • แบบฟอร์มการโอนครุภัณฑ์File 1