หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

Residency Training Program in Pediatric Dentistry

shutterstock 2045276846 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

3 ปี

เรียนเต็มเวลา

ระดับ

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการศึกษา

จัดการฝึกอบรมแบบผสมผสานกันทั้งภาควิชาการและปฏิบัติการโดยอยู่ในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ร่วมกับการทำงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารที่มีการตีพิมพ์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

จุดเด่นของหลักสูตร

เพื่อมีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครตามประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
(ประมาณเดือน ธันวาคมของทุกปี)

หลักสูตรได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน


หลักการและเหตุผล

พัฒนาทันตแพทย์ให้มีจริยธรรม ควบคู่กับความรู้ ความชำนาญทางวิชาการและการค้นคว้าวิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพในการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน รักษาสุขภาพช่องปากเด็กแบบองค์รวม และพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานในสหวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก และชี้นำสังคมด้านสุขภาพเด็ก ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามมาตรฐานสากล

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

shutterstock 2157454193 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมสูงทั้งทางด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย และคลินิก

2

มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โดยมีผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา

3

มีความร่วมมือกับหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

4

สถานศึกษาตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้สะดวกต่อการเดินทาง

5

เป็นศูนย์การรับส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยงานอื่นๆ

ความร่วมมือ

logo mdcu คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Rama Logo Color 01 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

สามารถปฏิบัติงานเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมสำหรับเด็กได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จัดการฝึกอบรมแบบผสมผสานกันทั้งภาควิชาการและปฏิบัติการโดยอยู่ในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ร่วมกับการทำงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารที่มีการตีพิมพ์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

การสมัครเข้าศึกษา

ตามประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย https://www.royalthaident.org/

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

140,000 บาท/ปี

ผลงานวิจัยนิสิต

  • Kamonwan Sriwongchai, Wacharaporn Tasachan, Kasekarn Kasevayuth, Chutima Trairatvorakul. Painting-on topical fluoride gel markedly reduces the fluoride gel amount compared with tray application. CU Dent J. 2019; 42:77-88.
  • Kamonwan Yaemkleebbua, Wannakorn Sriarj, Thanaphum Osathanon, Chalida Nakalekha Limjeerajarus and Waleerat Sukarawan. Micro-computerized tomographic Evaluation of Reparative Dentin Formation after Direct Pulp Capping In vivo. JDAT-DFCT.2018; 68: 21-27.
  • Kullanant Pansrimangkorn, Pornpan Asavanit, Busayarat Santiwong. Factors associated with gingivitis in Thai preschool children in cerebral palsy. SWU Dent J. 2020; 13(1): 60-72.
  • Pattarin Potisomporna, Waleerat Sukarawanb, Wannakorn Sriarj. Oral Health Education Improved Oral Health Knowledge, Attitudes, and Plaque Scores in Thai Third-grade Students: A Randomised Clinical Trial. Oral Health & Preventive Dentistry.2019: 17(6): 523-531.
  • Vishuda Padunglabpisit, Prim Auychai, Chutima Trairatvorakul. A Remineralizing effect of Resin sealants with and without Amorphous calcium phosphate on remineralization of artificial caries: In situ. SWU Dent J. 2018; 11(2): 28-40.
  • Auspreeya Rujirachotiwat and Supaporn Suttamanatwong. Curcumin Promotes Collagen Type I, Keratinocyte Growth Factor-1, and Epidermal Growth Factor Receptor Expressions in the In Vitro Wound Healing Model of Human Gingival Fibroblasts. Eur J Dent. 2021;15(1):63-70.
  • Pattiya Suparattanapong, Oitip Chankanka, Oranart Matangkasombut and Nattanan Govitvattana. Dental caries and associated risk factors in 13- to 18-month old infants receiving breast or formula milk feeding: A cross-sectional study. Int J Paediatr Dent. 2021 Sep 27. doi: 10.1111/ipd.12930.
  • Chawalid Pianmee, Thipawan Tharapiwattananon, Somkamol Vanichvatana. Cross-Sectional Microhardness of Area Adjacent to Cemented Bands. J DENT ASSOC THAI. 2020; 70(3): 230-242.
  • Manarin Boonyawong, Prim Auychai, Duangporn Duangthip. Risk Factors of Dental Caries in Preschool Children in Thailand: A Cross-Sectional Study. Healthcare. 2022; 10: 794. doi: 10.3390/healthcare10050794

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.