หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการแพทย์คลินิก แขนงทันตกรรมสำหรับเด็ก

(หลักสูตรนานาชาติ)

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences in Pediatric Dentistry (International Program)

shutterstock 2045276846 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

3 ปี

เรียนเต็มเวลา

ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต

82 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

ผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญสูงในสาขาทันตกรรมเด็ก เมื่อศึกษาจบ หลักสูตรแล้วผู้เรียนจะมีความพร้อมและมีสิทธิ์ยื่นขอสอบอนุมัติบัตรแสดงความรู้และความ ชำนาญของทันตแพทยสภา ในสาขาทันตกรรมเด็กได้ หลักสูตรเปิดรับผู้เรียนทั้งจากภาครัฐและ เอกชน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ในปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565

ความเป็นมาของหลักสูตร

แต่เดิมภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มีหลักสูตรหลังปริญญา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี และหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดของจำนวนผู้เข้าศึกษาที่แต่ละหลักสูตรสามารถรองรับได้ ภาควิชาฯ จึงเล็งเห็นว่าควรมีหลักสูตรที่จะสามารถรองรับผู้เรียนได้หลากหลายมากขึ้น จึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อรองรับผู้เรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยหลักสูตรนี้เริ่มเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 จนถึงปัจจุบัน

หลักการและเหตุผล

จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของประชาชนไทย รวมทั้งด้านทันตสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นในการผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมเด็ก ให้มีจำนวนมากขึ้นเพียงพอกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อเป็นทางเลือกแก่ทันตแพทย์ที่สนใจศึกษาต่อ และรับการฝึกปฏิบัติเฉพาะทางในสาขาทันตกรรมเด็ก โดยทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ขอสอบเพื่อรับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชานาญทันตแพทย์เฉพาะทาง (เทียบเท่าวุฒิบัตร) จากทันตแพทยสภา

Pediatric Dentistry Img 02 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pediatric Dentistry Img 01 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

shutterstock 2157454193 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

หลักสูตรนานาชาติ

เป็นหลักสูตรนานาชาติจึงสามารถรองรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เน้นการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเฉพาะทางสาขาทันตกรรมเด็ก

2

ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

หลักสูตรออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กทั่วไปและผู้ป่วยเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

3

มีความพร้อมในการสอบอนุมัติทันตแพทย์เฉพาะทาง

ภายหลังสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะมีความพร้อมในการสอบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญทันตแพทย์เฉพาะทาง (เทียบเท่าวุฒิบัตร) จากทันตแพทยสภา

4

ยืดหยุ่นตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน

หลักสูตรมีความยืดหยุ่นตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน มีจำนวนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพียงพอในการดูแลผู้เรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด

ความร่วมมือ

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

 • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมเด็กประจำโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
hg3 students คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg5 lab คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยการสอนทั้งภาคบรรยาย สัมมนา และปฏิบัติการ โดยอยู่ในระยะเวลา 3 ปี ร่วมกับการทำโครงการวิจัยที่สามารถนำไปเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติได้

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนทั้งหมด
82 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รายวิชาบังคับร่วม
3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
72 หน่วยกิต
(โครงการ 12 หน่วยกิต)
รายวิชาเลือก
7 หน่วยกิต

Our clinical curriculum is distinguished by a wide range of therapeutic philosophies and the opportunity to learn about a variety of pediatric dentistry fields, including

 • Pharmacologic and non-pharmacologic behavior guidance techniques
 • Treatment planning and providing comprehensive oral health care
 • Performing restorative procedures for pediatric and adolescent patients
 • Pulp therapy in the primary and immature permanent teeth
 • Oral health prevention and promotion
 • Treatment of children under sedation/general anesthesia
 • Management of children with special health care needs
 • Interceptive Orthodontics for the pediatric patient
 • Management of dental and orofacial trauma
 • Oral pathological conditions
 • Community outreach, service, and advocacy
 • BLS Certification

ปฏิทินการศึกษา

ระบบทวิภาค (นานาชาติ)

ภาคการศึกษาต้น
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
มิถุนายน – กรกฎาคม

การสมัครเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. สำเร็จปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ ก.พ. หรือ ทันตแพทยสภารับรอง
 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศนั้น ๆ ของผู้เข้าศึกษา และเคยประกอบอาชีพในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป โดยให้ใช้ผลคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี

ปฏิทินการรับสมัครและการคัดเลือก

ในปีการศึกษา 2566 ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 (เปิดและปิดรับสมัครก่อนกำหนดการของจุฬาฯ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565
วิชาที่สอบ
วันและเวลาที่ทำการทดสอบ
สถานที่สอบ
1. สอบข้อเขียน
(เตรียมดินสอ 2B มาด้วยตนเอง)
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
(08.30 -12.00 น.)
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ชั้น 2 ตึกทันตรักษ์วิจัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
2. สอบปฏิบัติ
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
(13.00-16.00 น.)
3. สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
(08.00 -12.00 น.)
Applicants who do not have a report of English test score and would like to take CU-TEP test, please find information and register for the test www.atc.chula.ac.th (Please submit your report of English test score before 30 November 2022)
Expected Enrollment Number: 5 – 10 persons
Notification of eligible candidate for written examination 16 November 2022 http://www.dent.chula.ac.th
Notification of eligible candidate for interview 1 December 2022

ขั้นตอนการสมัคร

1. Application Form for Postgraduate Study

2. Application documents

 1. Certified copy of degree certificate. A certified copy of academic transcript stating the graduation with Doctor of Dental Surgery degree from the University accredited by the Ministry of Education and/or the Dental Council of Thailand, and any higher degree(s) in dentistry. (Certified copy with applicant’s signature is acceptable) 
 2. Result of English Proficiency test taken within 2 years (Certified copy with applicant’s signature is acceptable). Applicants who obtain the CU-TEP score less than 30, TOEFL less than 400, and IELTS less than 3.0 are not considered for admission. 
 3. Copy of identity card or government identification card. (Certified copy with applicant’s signature is acceptable) 
 4. Certified copy of dental practice permit. (Certified copy with applicant’s signature is acceptable). 
 5. Letter of leave permit for further education from the applicant’s original affiliation (for those with affiliation) 
 6. At least one reference letter of working experience in dental practices from head of department 
 7. At least one recommendation letter from other dentists (but not from head of department) 

Pay the application fee of 1,000 Baht via Kasikornbank Public Company Limited

logo kbank คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Kasikornbank

ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
สาขา สยามสแควร์
เลขที่บัญชี 026-2-70085-2

Send application form, pay-in slip and all documents by hand or via mail service to

Graduate Study Office
Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

10th floor Chalermnavamaraj 80 Building
34 Henri-Dunant Road, Pathumwan Districts, Bangkok 10330 

Postal stamp of Date 31 October 2022 is considered the deadline.

สามารถติดตามข่าวสารและประกาศการรับสมัครได้ที่

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

สำหรับนิสิตไทย

ค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคต้น
48,000 บาท
40,000 บาท
ภาคปลาย
48,000 บาท
40,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
12,000 บาท
20,000 บาท

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 ตึกทันตรักษ์วิจัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • Tel. +66 2218 8906
 • Email gradpedocu@gmail.com
 • Facebook

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร

 • อ.ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ
 • อ.ทพญ.ดร.อรนุช เตชาธาราทิพย์

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.