หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการแพทย์คลินิก แขนงทันตกรรมสำหรับเด็ก

(หลักสูตรนานาชาติ)

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences in Pediatric Dentistry (International Program)

shutterstock 2045276846 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

3 ปี

เรียนเต็มเวลา

ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต

82 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

ผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญสูงในสาขาทันตกรรมเด็ก เมื่อศึกษาจบ หลักสูตรแล้วผู้เรียนจะมีความพร้อมและมีสิทธิ์ยื่นขอสอบอนุมัติบัตรแสดงความรู้และความ ชำนาญของทันตแพทยสภา ในสาขาทันตกรรมเด็กได้ หลักสูตรเปิดรับผู้เรียนทั้งจากภาครัฐและ เอกชน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ในปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565

ความเป็นมาของหลักสูตร

แต่เดิมภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มีหลักสูตรหลังปริญญา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี และหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดของจำนวนผู้เข้าศึกษาที่แต่ละหลักสูตรสามารถรองรับได้ ภาควิชาฯ จึงเล็งเห็นว่าควรมีหลักสูตรที่จะสามารถรองรับผู้เรียนได้หลากหลายมากขึ้น จึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อรองรับผู้เรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยหลักสูตรนี้เริ่มเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 จนถึงปัจจุบัน

หลักการและเหตุผล

จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของประชาชนไทย รวมทั้งด้านทันตสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นในการผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมเด็ก ให้มีจำนวนมากขึ้นเพียงพอกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อเป็นทางเลือกแก่ทันตแพทย์ที่สนใจศึกษาต่อ และรับการฝึกปฏิบัติเฉพาะทางในสาขาทันตกรรมเด็ก โดยทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ขอสอบเพื่อรับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชานาญทันตแพทย์เฉพาะทาง (เทียบเท่าวุฒิบัตร) จากทันตแพทยสภา

Pediatric Dentistry Img 02 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pediatric Dentistry Img 01 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

shutterstock 2157454193 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

หลักสูตรนานาชาติ

เป็นหลักสูตรนานาชาติจึงสามารถรองรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เน้นการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเฉพาะทางสาขาทันตกรรมเด็ก

2

ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

หลักสูตรออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กทั่วไปและผู้ป่วยเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

3

มีความพร้อมในการสอบอนุมัติทันตแพทย์เฉพาะทาง

ภายหลังสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะมีความพร้อมในการสอบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญทันตแพทย์เฉพาะทาง (เทียบเท่าวุฒิบัตร) จากทันตแพทยสภา

4

ยืดหยุ่นตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน

หลักสูตรมีความยืดหยุ่นตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน มีจำนวนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพียงพอในการดูแลผู้เรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด

ความร่วมมือ

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

 • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมเด็กประจำโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
hg3 students คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg5 lab คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยการสอนทั้งภาคบรรยาย สัมมนา และปฏิบัติการ โดยอยู่ในระยะเวลา 3 ปี ร่วมกับการทำโครงการวิจัยที่สามารถนำไปเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติได้

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนทั้งหมด
82 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รายวิชาบังคับร่วม
3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
72 หน่วยกิต
(โครงการ 12 หน่วยกิต)
รายวิชาเลือก
7 หน่วยกิต

Our clinical curriculum is distinguished by a wide range of therapeutic philosophies and the opportunity to learn about a variety of pediatric dentistry fields, including

 • Pharmacologic and non-pharmacologic behavior guidance techniques
 • Treatment planning and providing comprehensive oral health care
 • Performing restorative procedures for pediatric and adolescent patients
 • Pulp therapy in the primary and immature permanent teeth
 • Oral health prevention and promotion
 • Treatment of children under sedation/general anesthesia
 • Management of children with special health care needs
 • Interceptive Orthodontics for the pediatric patient
 • Management of dental and orofacial trauma
 • Oral pathological conditions
 • Community outreach, service, and advocacy
 • BLS Certification

ปฏิทินการศึกษา

ระบบทวิภาค (นานาชาติ)

ภาคการศึกษาต้น
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
มิถุนายน – กรกฎาคม

การสมัครเข้าศึกษา

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Pediatric Dentistry

International Program

For further information or assistance

 • Tel. (+66) 0 2218 9016, (+66) 0 2218 9021
 • Email: graddentcu@chula.ac.th

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

สำหรับนิสิตไทย

ค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคต้น
48,000 บาท
40,000 บาท
ภาคปลาย
48,000 บาท
40,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
12,000 บาท
20,000 บาท

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 ตึกทันตรักษ์วิจัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • Tel. +66 2218 8906
 • Email gradpedocu@gmail.com
 • Facebook

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร

 • อ.ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ
 • อ.ทพญ.ดร.อรนุช เตชาธาราทิพย์

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.