หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Pediatric Dentistry

ประกอบด้วย 3 หลักสูตร


1.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 2 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย


2.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


3.

การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


เกี่ยวกับหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในงานทันตกรรมสำหรับเด็กซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความซับซ้อนในการให้การรักษาและต้องอาศัยจิตวิทยาในการโน้มน้าวและจูงใจทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำฟันและการรักษาอนามัยช่องปาก โดยได้เริ่มเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 และได้ผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก เน้นเพิ่มความชำนาญทางคลินิก ควบคู่กับการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ของผู้ป่วยเด็กทุกช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงวัยรุ่น รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีจุดเด่นในการผลิตงานวิจัยคุณภาพสูงที่สามารถเผยแพร่ในระดับนานาชาติ รวมถึงการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการรักษาผู้ป่วย หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับทันตแพทย์ที่ต้องการเพิ่มความชำนาญทางคลินิกหรือทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ

คณาจารย์

Busayarat Santiwong คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.บุษยรัตน์ สันติวงศ์

Waleerat Sukarawan คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ

Wannakorn Sriarj คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ

Nattana Govitvattana คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา

ทิพวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์

รติชนก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.รติชนก นันทนีย์

Siriporn Songsiripradubboon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ

Somkamol Vanichvatana คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ

สิริมา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.สิริมา ศรีตั้งศิริกุล

Oranuch Techatharatip คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.อรนุช เตชาธาราทิพย์

หลักสูตรที่คุณสนใจ

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 ตึกทันตรักษ์วิจัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8906
  • Email gradpedocu@gmail.com
  • Facebook