หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาสาขาทันตกรรมหัตถการ

(หลักสูตรนานาชาติ)

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences in Operative Dentistry (International Program)

shutterstock 795144658 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

3 ปี

เรียนเต็มเวลา

ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต

82 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

การเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาสาขาทันตกรรมหัตถการนี้ เป็นการเรียนเทียบเท่ากับหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ นิสิตได้ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จากจุฬาฯ และยังสามารถไปสอบคุณวุฒิทางวิชาชีพได้ โดยจะได้อนุมัติบัตรทางวิชาชีพเมื่อสอบผ่านอีกด้วย ระหว่างการเรียนการสอนมีการจำลองสถานการณ์การสอบทั้งข้อเขียน และการสอบปากเปล่า เพื่อช่วยให้นิสิตได้เตรียมตัวในการสอบอนุมัติบัตรทางวิชาชีพต่อไป

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

ความเป็นมาของหลักสูตร

เนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการผู้มีความรู้ ความชำนาญในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาผู้ป่วยทางการบูรณะฟันเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งความสามารถในการค้นคว้าวิจัย นอกจากนี้ยังมีความต้องการในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ และสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ได้อีกด้วย จึงเป็นที่มาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาวิทยาสาขาทันตกรรมหัตถการ

หลักการและเหตุผล

จากความต้องการของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางการบูรณะฟัน และความต้องการบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญในระดับสูงมากของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความชำนาญในด้านการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาผู้ป่วยทางการบูรณะฟันเชิงอนุรักษ์ที่มีความซับซ้อนในการรักษาให้เหมาะสม และมีความเกี่ยวข้องกับงานของแพทย์หรือทันตแพทย์สาขาอื่นได้ รวมถึงสามารถค้นคว้าวิจัยและนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความต้องการในการผลิตบัณฑิตให้มีความคิดวิจารณญาณในการวางแผนการรักษาแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้ป่วยเป็นสำคัญ ทั้งยังตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตต่อวิชาชีพและสังคม

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

caroline lm JiBssiZVPZA unsplash คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

คณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านคลินิกและทางด้านวิจัย

ทางสาขาวิชามีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านคลินิกและทางด้านวิจัย ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมหัตถการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนิสิตจะได้ทำงานคลินิกที่มีความหลากหลายตั้งแต่การบูรณะฟันที่มีความซับซ้อนตั้งแต่งานอุดฟันด้วยวัสดุที่มีความหลากหลาย การบูรณะฟันโดยอ้อมด้วยเทคนิคต่างๆเช่น อินเลย์ ออนเลย์ ครอบฟัน การจัดการกับฟันผุ การบูรณะฟันที่เกี่ยวกับความสวยงาม เช่น การบูรณะฟันหน้าที่มีความซับซ้อน การฟอกสีฟัน การทำวีเนียร์ รวมไปถึงการทำงานกับผู้ป่วยที่มีความพิเศษ และการทำงานแบบสหสาขา โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาผู้ป่วยอย่างองค์รวม

2

ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ทางด้านงานวิจัยนั้นในสาขาวิชามีอาจารย์ที่มีความชำนาญทั้งทางด้านทันตวัสดุศาสตร์ และชีววิทยาช่องปาก รวมไปทั้งยังมีความร่วมมือกับอาจารย์ในสาขาวิชาอื่นๆ ทำให้มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องทั้งในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ

3

คลินิกที่มีมาตรฐาน วัสดุอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย

คลินิกบัณฑิตทันตกรรมหัตถการเป็นคลินิกที่มีมาตรฐาน มีวัสดุอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย รวมไปถึงมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ร่วมกับการรักษาผู้ป่วย เช่น การมีเครื่อง CAD/CAM ประจำที่คลินิก รวมไปถึงการมีห้องปฏิบัติงานในคลินิก การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานั้นมีความหลากหลาย ทั้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยาย การสัมมนาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และการทำ case conference เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เคสและการทำงานของผู้อื่น ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และได้ฝึกการแสดงความคิดเห็น โดยทางคณะได้มีทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตเช่น การมีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีตำราและวารสารที่ทันสมัย ระบบอินเตอร์เนตที่สามารถเชื่อมต่อกับวารสารที่มีชื่อเสียงต่างๆ การมี simulation center การมีศูนย์วิจัยทั้งทางด้านทันตวัสดุศาสตร์ และ ชีววิทยาช่องปาก เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานวิจัยได้อย่างราบรื่น คณะมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีการเดินทางที่สะดวก และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4

การฝึกอบรมเสริมสร้างศัภยภาพของนิสิต

นอกไปจากนั้นทางสาขาวิชายังสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนิสิต เช่น การจัดการฝึกอบรมถ่ายภาพทางทันตกรรมขั้นสูง การฝึกอบรม CAD/CAM การเข้าฟังประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งของสมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) ทันตแพทยสมาคม รวมไปทั้งชมรมและสมาคมอื่นๆ หรือ ของทางมหาวิทยาลัย มีการฝึกอบรมการกู้ชีพพื้นฐาน กิจกรรมจิตอาสาเช่นการออกหน่วยให้บริการทันตกรรมทั้งในคณะและต่างจังหวัด ทำให้ทางสาขาวิชามั่นใจว่าเมื่อนิสิตจบไปแล้ว จะเป็นทันตแพทย์ที่มีศักยภาพในด้านการให้การรักษาผู้ป่วยในงานทันตกรรมหัตถการได้อย่างองค์รวม มีความสามารถในการทำงานวิจัย และมีคุณธรรมจริยธรรม

 สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาสาขาทันตกรรมหัตถการ (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถช่วยเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถ ให้มีความชำนาญในการวางแผนการรักษา และให้การรักษาทางทันตกรรมหัตถการ ฝึกฝน ให้นิสิตมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึงทำวิจัยเพื่อต่อยอดในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาทันตกรรมหัตถการต่อไป เมื่อนิสิตจบการศึกษา สามารถไปเป็นวิทยากร ทั้งในหน่วยงานราชการ และเอกชน ตลอดจนการทำงานทางทันตกรรมหัตถการ ทั้งนี้หลักสูตรมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้นิสิตก้าวทันความรู้ในการทำงานที่ทันสมัย และพัฒนาต่อยอด นำไปใช้ต่อได้ในอนาคต

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมหัตถการ เป็นสาขาที่สำคัญเพราะมีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้การบูรณะฟันเชิงอนุรักษ์และความสวยงาม ร่วมไปถึงศิลปะในการวางแผนทันตกรรมป้องกันให้เหมาะสมกับเฉพาะบุคคล อีกทั้งงานทันตกรรมหัตถการเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ต้องผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางศิลปะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ต้องใช้ความรู้ความชำนาญในระดับสูง ในปัจจุบันยังเป็นสาขาที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล และยังเป็นที่ต้องการสูงทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

hg3 students คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg5 lab คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยการสอนทั้งภาคบรรยาย สัมมนา และปฏิบัติการ โดยอยู่ในระยะเวลา 3 ปี ร่วมกับการทำโครงการวิจัยที่สามารถนำไปเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติได้

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนทั้งหมด
82 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รายวิชาบังคับร่วม
3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
72 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
7 หน่วยกิต

Curriculum

ข้อมูลหลักสูตรสามารถดูได้ที่ website บัณฑิตวิทยาลัย หัวข้อ www.register.gradchula.com or www.dent.chula.ac.th/grad

ปฏิทินการศึกษา

ระบบทวิภาค (นานาชาติ)

ภาคการศึกษาต้น
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
มิถุนายน – กรกฎาคม

การสมัครเข้าศึกษา

Admission guide

 • Download application form at  www.dent.chula.ac.th/grad  
 • Pay the application fee of 1,000 Baht via Kasikornbank Public Company Limited, Siam square branch, account number  026-2-70085-2     
 • Send application form, pay-in slip and all documents by hand or via mail service to “Graduate Study Office, 10 th floor Chalermnavamaraj  80 Building, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, 34 Henri-Dunant Road, Pathumwan Districts, Bangkok 10330” (postal stamp of  February 18, 2022  is considered the deadline)

Qualification

 • Hold a Doctor of Dental Surgery degree from the University accredited by the Ministry of Education and/or the Dental Council of Thailand. / GPAX at least 2.5
 • Hold a valid License to Practise Dentistry from Thai  Dental Council/ or applicants who do not have a Thai Dental Practice License must provide Thai Dental Examination for Registration and Licensing to Practise Dentistry Part I and Part II passing scores for admission.
 • Obtain at least one year of working experience in dental practice.(from license granted date till begin of first semester.)
 • CU-TEP score of at least 60 or TOEFL (PBT or equivalent iBT) score of at least 470 or IELTS score of at least 4.5 taken within 2 years. (Applicants with CU-TEP score of at least 30 or TOEFL score of at least 400 or IELTS score of at least 3.0 may be admitted to the program but they have to meet the language proficiency requirement of the graduate school before graduation.)    
 • Possess qualifications complied with those announced by the Graduate College (to be announced yearly). The Program Administrative Committee reserves the rights to consider other qualifications that deem appropriate to be eligible for admission application.

Application period

 • ตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย/ภาควิชาฯ

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

ภาคต้น/ปลาย
ภาคการศึกษาละ 83,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท

กิจกรรมของหลักสูตร

 • โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด นิสิตจะได้ไปทำการบูรณะฟันและวางแผนการรักษาแบบองค์รวมให้เด็กด้อยโอกาสที่บ้านปากเกร็ด
 • กิจกรรมทำฟันฟรีของคณะ ทุกวันทันตสาธารณสุขของปีจะได้ร่วมทำฟันฟรีให้กับผู้ป่วย   
 • จัดงานประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง นิสิตบัณฑิตศึกษาของสาขาจะได้ร่วมงานประชุมวิชาการของสาขาหรือช่วยงานเป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ /คลินิก
 • กิจกรรมอบรมสอนถ่ายภาพทางทันตกรรมขั้นสูง และกิจกรรมอบรมการทำงานด้าน CAD/CAM

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • Tel. +66 2218 8795
 • Email operativedent_cu@hotmail.com

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร

 • อ.ทญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.