หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ทันตกรรมหัตถการ

Operative Dentistry

ประกอบด้วย 2 หลักสูตร


1.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


2.

การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ : ไทย


คณาจารย์

ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์

รศ.ร.อ.หญิง ทพญ. ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา

อ.ทพญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์

DentistryChulaStudio24 401682 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์

อ.ทพ.กิตติศักดิ์ สะนนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.กิตติศักดิ์ สะนนท์

S 15016042 copy 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล

ภาสิรี ทองไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.ภาสิรี ทองไทย

ภัควลัญชณ์ รุจิรประเสริฐ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ภัควลัญชณ์ รุจิรประเสริฐ

ศุภกร ทวีเศรษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ศุภกร ทวีเศรษฐ์

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8795
  • Email operativedent_cu@hotmail.com