หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ

Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Operative Dentistry

shutterstock 795144658 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

1 ปี

เรียนเต็มเวลา

ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

จุดเด่นของหลักสูตร

การเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการนี้ เป็นหลักสูตรระยะสั้น สำหรับทันตแพทย์ที่ต้องการมีเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ โดยผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคนิคชั้นสูงในการบูรณะฟันที่มีความซับซ้อน รวมไปถึงการให้การรักษาร่วมกับสหสาขาวิชา การส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ความเป็นมาของหลักสูตร

เนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการผู้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาผู้ป่วยทางการบูรณะฟันเชิงอนุรักษ์ และปัจจุบันทันตแพทย์มีความสนใจในการเรียนต่อยอดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกันมากขึ้น จึงเป็นที่มาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ

หลักการและเหตุผล

จากความต้องการทันตแพทย์ที่สามารถบูรณะฟันที่มีความซับซ้อนของประเทศไทยและความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ชำนาญในการบูรณะฟันภายในระยะเวลาอันสั้น จึงเป็นที่มาของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมหัตถการที่มีความซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีความต้องการในการผลิตบัณฑิตที่สามารถดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้ป่วยเป็นสำคัญ ทั้งยังตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตต่อวิชาชีพและสังคม

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

caroline lm JiBssiZVPZA unsplash คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

คณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านคลินิกและทางด้านวิจัย

ทางสาขาวิชามีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านคลินิกและทางด้านวิจัย ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมหัตถการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนิสิตจะได้ทำงานคลินิกที่มีความหลากหลายตั้งแต่การบูรณะฟันที่มีความซับซ้อนตั้งแต่งานอุดฟันด้วยวัสดุที่มีความหลากหลาย การบูรณะฟันโดยอ้อมด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น อินเลย์ ออนเลย์ ครอบฟัน การจัดการกับฟันผุ รวมไปถึงการทำงานกับผู้ป่วยที่มีความพิเศษ และการทำงานแบบสหสาขา โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาผู้ป่วยอย่างองค์รวม

2

คลินิกที่มีมาตรฐาน วัสดุอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย

คลินิกบัณฑิตทันตกรรมหัตถการเป็นคลินิกที่มีมาตรฐาน มีวัสดุอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย รวมไปถึงมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ร่วมกับการรักษาผู้ป่วย เช่น การมีเครื่อง CAD/CAM ประจำที่คลินิก รวมไปถึงการมีห้องปฏิบัติงานในคลินิก การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานั้นมีความหลากหลาย ทั้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยาย การสัมมนาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และการทำ case conference เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เคสและการทำงานของผู้อื่น ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และได้ฝึกการแสดงความคิดเห็น โดยทางคณะได้มีทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต เช่น การมีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีตำราและวารสารที่ทันสมัย ระบบอินเตอร์เนตที่สามารถเชื่อมต่อกับวารสารที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ การมี simulation center

3

การฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพของนิสิต

ทางสาขาวิชาสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนิสิต เช่น การจัดการฝึกอบรมถ่ายภาพทางทันตกรรมขั้นสูง การฝึกอบรม CAD/CAM การเข้าฟังประชุมวิชาการต่าง ๆ มีการฝึกอบรมการกู้ชีพพื้นฐาน กิจกรรมจิตอาสา เช่น การออกหน่วยทางทันตกรรม ทำให้ทางสาขาวิชามั่นใจว่าเมื่อนิสิตจบไปแล้ว จะเป็นทันตแพทย์ที่มีศักยภาพในด้านการให้การรักษาผู้ป่วยในงานทันตกรรมหัตถการอย่างเป็นองค์รวม และมีคุณธรรมจริยธรรม

 สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ สามารถช่วยเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถ ให้มีความชำนาญในการวางแผนการรักษา และให้การรักษาทางทันตกรรมหัตถการ ฝึกฝน ให้นิสิตมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึงทำวิจัยเพื่อต่อยอดในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาทันตกรรมหัตถการต่อไป เมื่อนิสิตจบการศึกษา สามารถไปเป็นวิทยากร ทั้งในหน่วยงานราชการ และเอกชน ตลอดจนการทำงานทางทันตกรรมหัตถการ ทั้งนี้หลักสูตรมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้นิสิตก้าวทันความรู้ในการทำงานที่ทันสมัย และพัฒนาต่อยอด นำไปใช้ต่อได้ในอนาคต

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมหัตถการ เป็นสาขาที่สำคัญเพราะมีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้การบูรณะฟันเชิงอนุรักษ์ ร่วมไปถึงศิลปะในการวางแผนทันตกรรมป้องกันให้เหมาะสมกับเฉพาะบุคคล อีกทั้งงานทันตกรรมหัตถการเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ต้องผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางศิลปะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ต้องใช้ความรู้ความชำนาญ ในปัจจุบันยังเป็นสาขาที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล และยังเป็นที่ต้องการสูงทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

hg3 students คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg5 lab คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยการสอนทั้งภาคบรรยาย สัมมนา และปฏิบัติการ โดยอยู่ในระยะเวลา 1 ปี

การสมัครเข้าศึกษา

Graduate Diploma of Clinical Sciences Program in Operative Dentistry

 • Period of Admission: March 25 – April 24, 2024

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  Thai Version  https://drive.google.com/file/d/14-aWAJ9ZNnJ1lNoYm2NBB9MeTl2FpPWA/view?usp=sharing
  English Version https://drive.google.com/file/d/1tLj_Ux7RzTnz-OXduqhtWwaKJZdWvk7X/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
  Related forms https://drive.google.com/drive/folders/1uUlTibPFr_u_Y1Knp-5xLD3hGG2dCvxj?usp=sharing
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO388AUKBlC2CgQCyFO6PXR3_5l1qQMvrlOPznluLZUcKqdA/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application  within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Instructor. Yanee Tantilertanant
7th floor Somdejya 93 Building

 • Tel. (+66) 0 2218 8795
 • Email: operativedent_cu@hotmail.com

กิจกรรมของหลักสูตร

 • โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด นิสิตจะได้ไปทำการบูรณะฟันและวางแผนการรักษาแบบองค์รวมให้เด็กด้อยโอกาสที่บ้านปากเกร็ด
 • กิจกรรมทำฟันฟรีของคณะ ทุกวันทันตสาธารณสุขของปีจะได้ร่วมทำฟันฟรีให้กับผู้ป่วย
 • จัดงานประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง นิสิตบัณฑิตศึกษาของสาขาจะได้ร่วมงานประชุมวิชาการของสาขา
 • กิจกรรมอบรมสอนถ่ายภาพทางทันตกรรมขั้นสูง และกิจกรรมอบรมการทำงานด้าน CAD/CAM

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8795
 • Email operativedent_cu@hotmail.com

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร

 • อ.ทพญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์