หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาสาขาทันตกรรมหัตถการ

(หลักสูตรนานาชาติ)

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences in Operative Dentistry (International Program)

shutterstock 795144658 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

3 ปี

เรียนเต็มเวลา

ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต

82 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

การเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาสาขาทันตกรรมหัตถการนี้ เป็นการเรียนเทียบเท่ากับหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ นิสิตได้ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จากจุฬาฯ และยังสามารถไปสอบคุณวุฒิทางวิชาชีพได้ โดยจะได้อนุมัติบัตรทางวิชาชีพเมื่อสอบผ่านอีกด้วย ระหว่างการเรียนการสอนมีการจำลองสถานการณ์การสอบทั้งข้อเขียน และการสอบปากเปล่า เพื่อช่วยให้นิสิตได้เตรียมตัวในการสอบอนุมัติบัตรทางวิชาชีพต่อไป

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

ความเป็นมาของหลักสูตร

เนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการผู้มีความรู้ ความชำนาญในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาผู้ป่วยทางการบูรณะฟันเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งความสามารถในการค้นคว้าวิจัย นอกจากนี้ยังมีความต้องการในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ และสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ได้อีกด้วย จึงเป็นที่มาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาวิทยาสาขาทันตกรรมหัตถการ

หลักการและเหตุผล

จากความต้องการของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางการบูรณะฟัน และความต้องการบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญในระดับสูงมากของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความชำนาญในด้านการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาผู้ป่วยทางการบูรณะฟันเชิงอนุรักษ์ที่มีความซับซ้อนในการรักษาให้เหมาะสม และมีความเกี่ยวข้องกับงานของแพทย์หรือทันตแพทย์สาขาอื่นได้ รวมถึงสามารถค้นคว้าวิจัยและนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความต้องการในการผลิตบัณฑิตให้มีความคิดวิจารณญาณในการวางแผนการรักษาแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้ป่วยเป็นสำคัญ ทั้งยังตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตต่อวิชาชีพและสังคม

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

caroline lm JiBssiZVPZA unsplash คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

คณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านคลินิกและทางด้านวิจัย

ทางสาขาวิชามีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านคลินิกและทางด้านวิจัย ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมหัตถการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนิสิตจะได้ทำงานคลินิกที่มีความหลากหลายตั้งแต่การบูรณะฟันที่มีความซับซ้อนตั้งแต่งานอุดฟันด้วยวัสดุที่มีความหลากหลาย การบูรณะฟันโดยอ้อมด้วยเทคนิคต่างๆเช่น อินเลย์ ออนเลย์ ครอบฟัน การจัดการกับฟันผุ การบูรณะฟันที่เกี่ยวกับความสวยงาม เช่น การบูรณะฟันหน้าที่มีความซับซ้อน การฟอกสีฟัน การทำวีเนียร์ รวมไปถึงการทำงานกับผู้ป่วยที่มีความพิเศษ และการทำงานแบบสหสาขา โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาผู้ป่วยอย่างองค์รวม

2

ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ทางด้านงานวิจัยนั้นในสาขาวิชามีอาจารย์ที่มีความชำนาญทั้งทางด้านทันตวัสดุศาสตร์ และชีววิทยาช่องปาก รวมไปทั้งยังมีความร่วมมือกับอาจารย์ในสาขาวิชาอื่นๆ ทำให้มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องทั้งในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ

3

คลินิกที่มีมาตรฐาน วัสดุอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย

คลินิกบัณฑิตทันตกรรมหัตถการเป็นคลินิกที่มีมาตรฐาน มีวัสดุอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย รวมไปถึงมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ร่วมกับการรักษาผู้ป่วย เช่น การมีเครื่อง CAD/CAM ประจำที่คลินิก รวมไปถึงการมีห้องปฏิบัติงานในคลินิก การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานั้นมีความหลากหลาย ทั้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยาย การสัมมนาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และการทำ case conference เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เคสและการทำงานของผู้อื่น ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และได้ฝึกการแสดงความคิดเห็น โดยทางคณะได้มีทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตเช่น การมีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีตำราและวารสารที่ทันสมัย ระบบอินเตอร์เนตที่สามารถเชื่อมต่อกับวารสารที่มีชื่อเสียงต่างๆ การมี simulation center การมีศูนย์วิจัยทั้งทางด้านทันตวัสดุศาสตร์ และ ชีววิทยาช่องปาก เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานวิจัยได้อย่างราบรื่น คณะมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีการเดินทางที่สะดวก และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4

การฝึกอบรมเสริมสร้างศัภยภาพของนิสิต

นอกไปจากนั้นทางสาขาวิชายังสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนิสิต เช่น การจัดการฝึกอบรมถ่ายภาพทางทันตกรรมขั้นสูง การฝึกอบรม CAD/CAM การเข้าฟังประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งของสมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) ทันตแพทยสมาคม รวมไปทั้งชมรมและสมาคมอื่นๆ หรือ ของทางมหาวิทยาลัย มีการฝึกอบรมการกู้ชีพพื้นฐาน กิจกรรมจิตอาสาเช่นการออกหน่วยให้บริการทันตกรรมทั้งในคณะและต่างจังหวัด ทำให้ทางสาขาวิชามั่นใจว่าเมื่อนิสิตจบไปแล้ว จะเป็นทันตแพทย์ที่มีศักยภาพในด้านการให้การรักษาผู้ป่วยในงานทันตกรรมหัตถการได้อย่างองค์รวม มีความสามารถในการทำงานวิจัย และมีคุณธรรมจริยธรรม

 สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาสาขาทันตกรรมหัตถการ (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถช่วยเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถ ให้มีความชำนาญในการวางแผนการรักษา และให้การรักษาทางทันตกรรมหัตถการ ฝึกฝน ให้นิสิตมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึงทำวิจัยเพื่อต่อยอดในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาทันตกรรมหัตถการต่อไป เมื่อนิสิตจบการศึกษา สามารถไปเป็นวิทยากร ทั้งในหน่วยงานราชการ และเอกชน ตลอดจนการทำงานทางทันตกรรมหัตถการ ทั้งนี้หลักสูตรมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้นิสิตก้าวทันความรู้ในการทำงานที่ทันสมัย และพัฒนาต่อยอด นำไปใช้ต่อได้ในอนาคต

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมหัตถการ เป็นสาขาที่สำคัญเพราะมีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้การบูรณะฟันเชิงอนุรักษ์และความสวยงาม ร่วมไปถึงศิลปะในการวางแผนทันตกรรมป้องกันให้เหมาะสมกับเฉพาะบุคคล อีกทั้งงานทันตกรรมหัตถการเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ต้องผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางศิลปะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ต้องใช้ความรู้ความชำนาญในระดับสูง ในปัจจุบันยังเป็นสาขาที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล และยังเป็นที่ต้องการสูงทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

hg3 students คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg5 lab คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยการสอนทั้งภาคบรรยาย สัมมนา และปฏิบัติการ โดยอยู่ในระยะเวลา 3 ปี ร่วมกับการทำโครงการวิจัยที่สามารถนำไปเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติได้

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนทั้งหมด
82 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รายวิชาบังคับร่วม
3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
72 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
7 หน่วยกิต

Curriculum

ข้อมูลหลักสูตรสามารถดูได้ที่ website บัณฑิตวิทยาลัย หัวข้อ www.register.gradchula.com or www.dent.chula.ac.th/grad

ปฏิทินการศึกษา

ระบบทวิภาค (นานาชาติ)

ภาคการศึกษาต้น
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
มิถุนายน – กรกฎาคม

การสมัครเข้าศึกษา

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Operative Dentistry

International Program

 • Period of Admission: September 4 – November 30, 2023

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  https://drive.google.com/file/d/1ggB_ksT1M8i6yjASgeuXFRdu6JrfniZs/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO388AUKBlC2CgQCyFO6PXR3_5l1qQMvrlOPznluLZUcKqdA/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application  within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Instructor. Yanee Tantilertanant
7th floor Somdejya 93 Building

 • Tel. (+66) 0 2218 8795
 • Email: operativedent_cu@hotmail.com

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

ภาคต้น/ปลาย
ภาคการศึกษาละ 83,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท

กิจกรรมของหลักสูตร

 • โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด นิสิตจะได้ไปทำการบูรณะฟันและวางแผนการรักษาแบบองค์รวมให้เด็กด้อยโอกาสที่บ้านปากเกร็ด
 • กิจกรรมทำฟันฟรีของคณะ ทุกวันทันตสาธารณสุขของปีจะได้ร่วมทำฟันฟรีให้กับผู้ป่วย   
 • จัดงานประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง นิสิตบัณฑิตศึกษาของสาขาจะได้ร่วมงานประชุมวิชาการของสาขาหรือช่วยงานเป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ /คลินิก
 • กิจกรรมอบรมสอนถ่ายภาพทางทันตกรรมขั้นสูง และกิจกรรมอบรมการทำงานด้าน CAD/CAM

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • Tel. +66 2218 8795
 • Email operativedent_cu@hotmail.com

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร

 • อ.ทญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.