หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ

Residency Training Program in Operative Dentistry

shutterstock 795144658 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

3 ปี

เรียนเต็มเวลา

ระดับ

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทย

จำนวนหน่วยกิต

38 หน่วยกิต
และรายวิชาปฏิบัติตลอด 3 ปีการศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นทั้งเนื้อหาความรู้ การฝึกปฎิบัติงานทางคลินิกสาขาทันตกรรมหัตถการที่มีผู้ป่วยหลากหลาย และสามารถทำวิจัยจนได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร สามารถสอบวุฒิบัตรส่วนข้อเขียนได้ตั้งแต่จบปี 2 และสามารถสอบส่วนปากเปล่าได้เมื่อศึกษาจบการฝึกอบรม

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน ตามประกาศของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาทันตกรรมหัตถการ โดยมีภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันหลัก และสถาบันแรก หลักสูตรได้ดำเนินการเปิดเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 แล้วเปิดรับผู้ฝึกอบรมทุกปีจนถึงปัจจุบัน หลักสูตรนี้มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนื่องโดยมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือน และได้รับการประเมินคุณภาพสถาบันหลักทุกๆ 5 ปี จากราชวิทยาลัยฯ

หลักการและเหตุผล

เพื่อผลิตทันตแพทย์ สาขาทันตกรรมหัตถการ ให้มีความรู้ความชํานาญ ดังนี้ 

 • มีความรู้ ความชํานาญอย่างสูง ทางวิชาการทันตกรรมหัตถการในภาคทฤษฏีและปฏิบัติทั้งแนวลึกและแนวกว้าง 
 • มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์คลินิกที่เกี่ยวข้องกับวิชาทันตกรรมหัตถการเป็นอย่างดี เข้าใจการเกิดและการดําเนินของโรค สามารถนํามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรค การบําบัดรักษา บูรณะซ่อมแซมและติดตามผลการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 • มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมหัตถการที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยให้การตรวจพิเคราะห์วินิจฉัย วางแผน พยากรณ์และบําบัดรักษาบูรณะได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 • มีความรู้ ความเข้าใจปัญหาสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย สามารถให้การรักษาร่วมหรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 • สามารถให้คําปรึกษาทางด้านทันตกรรมหัตถการแก่ทันตแพทย์ผู้ร่วมงานเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย 
 • พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการเพื่อความรู้ที่ทันสมัยตลอดเวลา
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทํางานวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัยได้
 • มีความสามารถในการวิจารณ์ และประเมินผลงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคมตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับบุคคลทั่วไป 

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

caroline lm JiBssiZVPZA unsplash คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

คณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านคลินิกและทางด้านวิจัย

ทางสาขาวิชามีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านคลินิกและทางด้านวิจัย ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมหัตถการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนิสิตจะได้ทำงานคลินิกที่มีความหลากหลายตั้งแต่การบูรณะฟันที่มีความซับซ้อนตั้งแต่งานอุดฟันด้วยวัสดุที่มีความหลากหลาย การบูรณะฟันโดยอ้อมด้วยเทคนิคต่างๆเช่น อินเลย์ ออนเลย์ ครอบฟัน การจัดการกับฟันผุ การบูรณะฟันที่เกี่ยวกับความสวยงาม เช่น การบูรณะฟันหน้าที่มีความซับซ้อน การฟอกสีฟัน การทำวีเนียร์ รวมไปถึงการทำงานกับผู้ป่วยที่มีความพิเศษ และการทำงานแบบสหสาขา โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาผู้ป่วยอย่างองค์รวม

2

ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ทางด้านงานวิจัยนั้นอาจารย์ในสาขาวิชามีอาจารย์ที่มีความชำนาญทั้งทางด้านทันตวัสดุศาสตร์ และชีววิทยาช่องปาก รวมไปทั้งยังมีความร่วมมือกับอาจารย์ในสาขาวิชาอื่นๆ ทำให้มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องทั้งในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ

3

คลินิกที่มีมาตรฐาน วัสดุอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย

คลินิกบัณฑิตทันตกรรมหัตถการเป็นคลินิกที่มีมาตรฐาน มีวัสดุอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย รวมไปถึงมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ร่วมกับการรักษาผู้ป่วย เช่น การมีเครื่อง CAD/CAM ประจำที่คลินิก รวมไปถึงการมีห้องปฏิบัติงานในคลินิก การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชานั้นมีความหลากหลาย ทั้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยาย การสัมมนาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และการทำ case conference เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เคสและการทำงานของผู้อื่น ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และได้ฝึกการแสดงความคิดเห็น โดยทางคณะได้มีทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตเช่น การมีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีตำราและวารสารที่ทันสมัย ระบบอินเตอร์เนตที่สามารถเชื่อมต่อกับวารสารที่มีชื่อเสียงต่างๆ การมี simulation center การมีศูนย์วิจัยทั้งทางด้านทันตวัสดุศาสตร์ และ ชีววิทยาช่องปาก เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานวิจัยได้อย่างราบรื่น อีกทั้งคณะยังมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีการเดินทางที่สะดวก และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4

การฝึกอบรมเสริมสร้างศัภยภาพของนิสิต

นอกไปจากนั้นทางสาขาวิชายังสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนิสิต เช่น การจัดการฝึกอบรมถ่ายภาพทางทันตกรรมขั้นสูง การฝึกอบรม CAD/CAM การเข้าฟังประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งของชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ทันตแพทยสมาคม รวมไปทั้งชมรมและสมาคมอื่นๆ หรือ ของทางมหาวิทยาลัย มีการฝึกอบรมการกู้ชีพพื้นฐาน กิจกรรมจิตอาสาเช่นการออกหน่วยให้บริการทันตกรรมทั้งในคณะและต่างจังหวัด ทำให้ทางสาขาวิชามั่นใจว่าเมื่อนิสิตจบไปแล้ว จะเป็นทันตแพทย์ที่มีศักยภาพในด้านการให้การรักษาผู้ป่วยในงานทันตกรรมหัตถการได้อย่างองค์รวม มีความสามารถในการทำงานวิจัย และมีคุณธรรมจริยธรรม

 สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทยประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์แห่งทันตกรรมหัตถการอย่างถูกต้องและลึกซึ้ง  ทั้งในด้านขององค์ความรู้และการปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะได้ความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยและบูรณะฟันที่เสียหายหรือบกพร่องจากพยาธิสภาพ ด้วยเทคนิคและวัสดุต่างๆ ให้กลับมาเทียบเท่า หรือ ดีกว่าเดิม โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ผู้ฝึกอบรมจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติร่วมกับการสัมมนาและนำเสนอเคส เป็นระยะเวลาสามปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวุฒิบัตร รวมทั้งจะได้ทำงานวิจัยซึ่งที่ผ่านมานิสิตของหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทางสถาบันมีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมให้คำแนะนำและฝึกฝนผู้เข้าอบรมภายใต้บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมหัตถการ เป็นสาขาที่สำคัญเพราะมีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้การบูรณะฟันเชิงอนุรักษ์และความสวยงาม ร่วมไปถึงศิลปะในการวางแผนทันตกรรมป้องกันให้เหมาะสมกับเฉพาะบุคคล อีกทั้งงานทันตกรรมหัตถการเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ต้องผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางศิลปะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ต้องใช้ความรู้ความชำนาญในระดับสูง ในปัจจุบันยังเป็นสาขาที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล และยังเป็นที่ต้องการสูงทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

hg3 students คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg5 lab คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร

Curriculum

ข้อมูลหลักสูตรสามารถดูได้ที่ website ชองราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย www.royalthaident.org หัวข้อทันตแพทย์ประจำบ้าน

ปฏิทินการศึกษา

เริ่มเปิดเรียน ช่วงปลายเดือนมิถุนายน และจบการฝึกอบรมปลายเดือนกรกฏาคมของปีที่ 3

การสมัครเข้าศึกษา

Admission guide

สำหรับหลักสูตรนี้ต้องสมัครผ่านราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ติดตามรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรและกำหนดการรับสมัครได้ที่ website ชองราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย www.royalthaident.org หัวข้อทันตแพทย์ประจำบ้าน

Qualification

แต่ละปีการศึกษาจะรับผู้ฝึกอบรมที่มีสังกัดในระบบราชการอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนรับในปีนั้น ผู้สมัครที่มีสังกัดจะต้องส่งหลักฐานอนุมัติการลาศึกษาต่อของหลักสูตรนี้จากต้นสังกัด ผู้สมัครจะต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์

Application period

ตามกำหนดการของราชวิทยาลัยฯ

ติดตามข้อมูลหลักสูตรและกำหนดการรับสมัครได้ที่ website ชองราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย www.royalthaident.org หัวข้อทันตแพทย์ประจำบ้าน 

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

ภาคต้น/ปลาย
ภาคการศึกษาละ 75,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

กิจกรรมของหลักสูตร

 • โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด ผู้ฝึกอบรมจะได้ไปทำการรักษาคลองรากฟันให้เด็กด้อยโอกาสที่บ้านปากเกร็ด
 • โครงการออกหน่วยพระราชทาน ผู้ฝึกอบรมชั้นปี 3 จะได้ออกหน่วยเพื่อทำการบูรณะฟันให้ผู้ป่วยตามต่างจังหวัด
 • กิจกรรมทำฟันฟรีของคณะ ทุกวันทันตสาธารณสุขของปีจะได้ร่วมทำฟันฟรีให้กับผู้ป่วย
 • จัดงานประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง นิสิตบัณฑิตศึกษาของสาขาจะได้ร่วมงานประชุมวิชาการของสาขาหรือช่วยงานเป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ
 • กิจกรรมอบรมสอนถ่ายภาพทางทันตกรรมขั้นสูง และกิจกรรมอบรมการทำงานด้าน CAD/CAM

ผลงานวิจัยนิสิต

 • Wongpraparatana I, Matangkasombut O, Thanyasrisung P, Panich M. Effect of Vital Tooth Bleaching on Surface Roughness and Streptococcal Biofilm Formation on Direct Tooth-Colored Restorative Materials. Oper Dent. 2018 Jan/Feb;43(1):51-59. 
 • Nantanapiboon D, Maneenut C. Effect of Bleaching Methods on Resin Impregnated Tooth. J Dent Assoc Thai. 2019;69(1):53-59.
 • Chinniyomwanich W, Ngernsutivorakul T, Botta R, Srimahachota V and Niyatiwatchanchai B. The Efficacy of Different Light-curing Protocols on Polymerization of High Viscosity Bulk-fill Resin Composite in Class II Restorations. J Dent Assoc Thai 2022;72(2): 404-417

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8795
 • Email operativedent_cu@hotmail.com

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร

 • รศ.ร.อ.หญิง.ทพญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.