Home/ภาควิชา/ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

เกี่ยวกับภาควิชา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

shutterstock 2045276846 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศไทยเริ่มตั้งโรงเรียนทันตแพทย์เมื่อ

 • พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940) เดิมทีไม่มีภาควิชา ทันตกรรมสำหรับเด็กโดยได้จัดสอนรวมอยู่ในภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ต่อมาใน พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) ได้มอบให้ภาควิชาโรงเรียนทันตานามัยจัดสอน
 • พ.ศ. 2487 (ค.ศ. 1944) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งโรงเรียนทันตแพทย์ชั้น 2 หลักสูตร 2 ปี ได้ดำเนินการจนถึง พ.ศ. 2490
 • (ค.ศ. 1947) จึงได้โอนกิจการให้คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นภาควิชาโรงเรียนทันตานามัย ผลิตอนุปริญญาทันตานามัยมีหลักสูตรการเรียนและขอบเขตการปฏิบัติงานอาชีพเหมือนกับทันตแพทย์ ชั้น 2 เมื่อ
 • พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) ได้เปลี่ยนแนวการศึกษาเน้นหนักการดูแลทันตสุขภาพของเด็ก เช่น School Dental Nurse ของประเทศนิวซีแลนด์
 • พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) เปลี่ยนชื่อภาควิชาโรงเรียนทันตานามัยเป็น ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก การศึกษาอนุปริญญาทันตานามัยยังคงมีอยู่จนถึง พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) จึงได้ยกเลิก เพราะโรงเรียนทันตาภิบาล ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตั้งขึ้นที่ชลบุรี เมื่อ
 • พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) โดยมีการให้การศึกษาที่คล้ายคลึงกันกับทันตานามัยและเพื่อให้มหาวิทยาลัยเน้นหนักในการศึกษาวิจัยวิชาทันตกรรมสำหรับเด็กในระดับปริญญาตรีและสูงขึ้น
 • พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) แบ่งแยกอัตรากำลังออกจากภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก และตั้งภาควิชาทันตกรรมชุมชนขึ้น

ภาควิชา ฯ ได้เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาทันตกรรมสำหรับเด็กในระดับ ต่าง ๆเพื่อเพิ่มการผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก ให้สอดคล้องกับความต้องการของวิชาชีพและสังคมกล่าวคือ

 • ในปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1984) เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกเป็นหลักสูตร 1 ปี
 • ในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตร 2 ปี
 • ในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) เปิดหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน เป็นหลักสูตร 3 ปี
 • ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2003) เปิดหลักสูตรปริญญาบัณฑิตชั้นสูง
 • ในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ได้ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เปิดหลักสูตรควบระหว่างหลักสูตรปริญญาโทและทันตแพทย์ประจำบ้าน รับนิสิต 5 คน

รายชื่อหัวหน้าภาควิชาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีดังนี้

 • ศ.ทพ. ม.ร.ว. นิภัสร ลดาวัลย์ พ.ศ. 2490 – 2520
 • รศ.ทพญ. อัมพุช อินทรประสงค์ พ.ศ. 2520 – 2532
 • ผศ.ทพญ. ภารดี โหตรภวานนท์ พ.ศ. 2532 – 2536
 • ผศ.ทพ. ธนิส เหมินทร์ พ.ศ. 2536 – 2544
 • ผศ.ทพ. สมหมาย ชอบอิสระ พ.ศ. 2544 – 2548
 • ผศ.ทพญ. รุจิรา เผื่อนอัยกา พ.ศ. 2548 – 2555
 • รศ.ทพญ.ดร. ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์ 2556 – 2564
 • รศ.ทพญ.ดร. บุษยรัตน์ สันติวงศ์ 2565 – ปัจจุบัน

ที่ตั้ง สำนักงานของภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ตั้งอยู่ที่ชั้น 11 ตึกสมเด็จย่า 93

คลินิกของภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1. ชั้น 8 ตึกสมเด็จย่า 93
 2. คลินิกบัณฑิตศึกษาทันตกรรมสำหรับเด็ก ชั้น 6 ตึกสมเด็จย่า 93