หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.บุษยรัตน์ สันติวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.บุษยรัตน์ สันติวงศ์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก


คณาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.อรนุช เตชาธาราทิพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.อรนุช เตชาธาราทิพย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รติชนก นันทนีย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.รติชนก นันทนีย์

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

สุมาลี ไม้พานิช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสุมาลี ไม้พานิช

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ดาวเรือง ทองมาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวดาวเรือง ทองมาก

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

เกษร จันทิมากร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางเกษร จันทิมากร

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

จินตนา ทูคำมี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางจินตนา ทูคำมี

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ทักษพร บุตรชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวทักษพร บุตรชาติ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

สุดารา จั่นบุบผา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสุดารา จั่นบุบผา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

บุญสวย เพิ่มทอง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางบุญสวย เพิ่มทอง

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

สุกัญญา พวงศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุกัญญา พวงศรี

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ศิริพร สิงห์เดช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวศิริพร สิงห์เดช

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

อรทัย ชะรอยรัมย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอรทัย ชะรอยรัมย์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ชิดกมล สมศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวชิดกมล สมศรี

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

สุภาภรณ์ บุญยืน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุภาภรณ์ บุญยืน

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

อภิญญา ปินะถา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอภิญญา ปิยะดา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

พรศิริ จันทร์ฝาง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพรศิริ จันทร์ฝาง

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ธราธิป สมวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธราธิป สมวงศ์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ชลิดา โพธิ์พันธะราช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวชลิดา โพธิ์พันธะราช

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ถวนันท์ สัจจเจริญพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางถวนันท์ สัจจเจริญพงษ์

พยาบาล

ปารมีม์ โคหนองบัว คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปารมีม์ โคหนองบัว

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ธิดาวรรณ สวนสำเนีย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวธิดาวรรณ สวนสำเนีย

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา