หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.บุษยรัตน์ สันติวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.บุษยรัตน์ สันติวงศ์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก


คณาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.อรนุช เตชาธาราทิพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.อรนุช เตชาธาราทิพย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รติชนก นันทนีย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.รติชนก นันทนีย์

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

ถวนันท์ สัจจเจริญพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางถวนันท์ สัจจเจริญพงษ์

หัวหน้าพยาบาล
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ดาวเรือง ทองมาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวดาวเรือง ทองมาก

หัวหน้าผู้ช่วยทันตแพทย์คลินิก
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

สุกัญญา พวงศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุกัญญา พวงศรี

หัวหน้าผู้ช่วยทันตแพทย์คลินิกบัณฑิต
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สุมาลี ไม้พานิช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสุมาลี ไม้พานิช

ผู้ช่วยทันตแพทย์

เกษร จันทิมากร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางเกษร จันทิมากร

ผู้ช่วยทันตแพทย์

จินตนา ทูคำมี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางจินตนา ทูคำมี

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ทักษพร บุตรชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวทักษพร บุตรชาติ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

บุญสวย เพิ่มทอง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางบุญสวย เพิ่มทอง

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ศิริพร สิงห์เดช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวศิริพร สิงห์เดช

ผู้ช่วยทันตแพทย์

อรทัย ชะรอยรัมย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอรทัย ชะรอยรัมย์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ชิดกมล สมศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวชิดกมล สมศรี

ผู้ช่วยทันตแพทย์

สุภาภรณ์ บุญยืน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุภาภรณ์ บุญยืน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

อภิญญา ปินะถา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอภิญญา ปิยะดา

ผู้ช่วยทันตแพทย์

พรศิริ จันทร์ฝาง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพรศิริ จันทร์ฝาง

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ชลิดา โพธิ์พันธะราช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวชลิดา โพธิ์พันธะราช

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ปารมีม์ โคหนองบัว คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปารมีม์ โคหนองบัว

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวพัชฎาพร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพัชฎาพร สวยกิจ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวช่อนพคุณ คำนึง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวช่อนพคุณ คำนึง

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวชญานิน สมวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวชญานิน สมวงศ์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวณัฐชา แซ่โฉม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวณัฐชา แซ่โฉม

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ธราธิป สมวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธราธิป สมวงศ์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

นางสาวยาสมีน เบ็ญแวดาโอ๊ะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวยาสมีน เบ็ญแวดาโอ๊ะ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

นางสาวเปมิกา เชาว์ภาษี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวเปมิกา เชาว์ภาษี

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา