หลักสูตรปริญญาบัณฑิต

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัสหลักสูตร 13200

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประกอบด้วย 3 หลักสูตร


1.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 2 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย


2.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


3.

การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


COURSE SYLLABUS

 • 3200304 Dental Cariology 3 (วิทยาโรคฟันผุ 3)
 • 3212404 Pediatric Dentistry I (ทันตกรรมสำหรับเด็ก 1)
 • 3212405 Pediatric Dentistry II (ทันตกรรมสำหรับเด็ก 2)
 • 3212406 Lab (ปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก)
 • 3212501 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 3
 • 3212502 ทันตกรรมสำหรับเด็กคลินิก 1
 • 3212601 ทันตกรรมสำหรับเด็กคลินิกรวบยอด
 • 3212602 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 3
 • 3212731 Pediatric Dentistry Seminar I (สัมมนาทันตกรรมสำหรับเด็ก 1)
 • 3212732 Biomedical Science Seminar (สัมมนาชีวเวชศาสตร์)
 • 3212745 Preventive Dentistry in Children (ทันตกรรมป้องกันสำหรับเด็ก)
 • 3212811 Thesis (วิทยานิพนธ์)
 • 3212852 Behavior Management in Dentistry (การปรับพฤติกรรทางทันตกรรม)
 • 3212856 Advanced Clinical Pediatric Dentistry II (ทันตกรรมคลินิกสำหรับเด็กชั้นสูง 2)
 • 3212863 Seminar in Dental Public Health Problems (สัมมนาปัญหาทางทันตสาธารณสุข)
 • 3212876 Advanced Clinical Pediatric Dentistry III (ทันตกรรมคลินิกสำหรับเด็กชั้นสูง 3)
 • 3212934 Dentistry of Special Child (ทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษ)
 • 3212971 Teaching Practice in Peditric Dentistry I (การฝึกสอนทางทันตกรรมสำหรับเด็ก 1)
 • 3212972 Teaching Practice in Peditric Dentistry II (การฝึกสอนทางทันตกรรมสำหรับเด็ก 2)