Home/ภาควิชา/ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ติดต่อ
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 11 ตึกสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330